උතුරු පළාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමා හා ආණ්ඩුකාරතුමා අතර හමුවක්

උතුරු පළාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රොෂාන් ප්‍රනාන්ඩෝ මහතා 2019 පෙබරවාරි 26 වන දින උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ දී ගරු ආණ්ඩුකාරවර සුරේන් රාඝවන් මහතා හමුවී සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

මෙහිදී උතුරු පළාතේ දක්නට ලැබෙන දෙමළ භාෂාව කතාකරන පොලිස් නිලධාරීන්ගේ අඩුපාඩු පිළිබඳවත්, උතුරු පළාතේ පොලිස් සේවාව දෙමළ භාෂාව මගින් ඉදිරියට ගෙන යෑමේදී දක්නට ලැබෙන අඩුපාඩුකම් පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කෙරුණි.

එමෙන්ම උතුරු පළාතේ පොලිස් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම පිළිබඳවත් මෙහිදී අවධානය යොමු විය.

Types of Casino Rewards Programs - Which Ones are Best?