උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූරය සඳහා ආචාර්‍ය සුරේන් රාගවන් මහතා පත් කරන ලදි.

ආචාර්‍ය  සුරේන් රාගවන් මහතා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් 2018 ජනවාරි 07 වන දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දී දිවුරුම් දුන්නේය.