උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා කිලිනොච්චි කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි සංචාරයක

උතුරු පළාත් සභාවේ අරමුදල් වලින් ඉදි කෙරෙන කිලිනොච්චි සංවර්ධන පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු පරික්‍ෂා කිරීම ස`දහා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා ඊයේ (05* රාත‍්‍රියේ හදිසි සංචාරයක නිරත විය.