උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි අන්කජන් රාමනාදන් මහතා අතර හමුවක්

යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හෙවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යාපනය හා කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් සංවිධායක අන්කජන් රාමනාදන් මහතා හා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා අතර හමුවක් 2019 ජනවාරි 30 වන දින ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබිණ.

Best Free Demo Games to Play at Online Casinos in 2024

මෙහිදී උතුරු පළාතේ ගොවීන් මුහුණ දෙන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ අතර එම ජනතාව ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීමට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ක්‍රමවේද පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනු ලැබිණ.