ආණ්ඩුකාරතුමා හා ඉන්දියානු මහකොමසාරිස්වරයා අතර හමුව

ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් තරන්ජිත් සිං චන්දු මහතා හා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා අතර හමුවක් 2019 පෙබරවාරි 17 වන දින ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් නිල නිවාසයේ දී පැවැතුනි.

ඉන්දිය නිවසට පැමිණි ආණ්ඩුකාරතුමා ඉන්දියානු මහකොමසාරිස්තුමා විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබීය. මෙම හමුව සිහිගැන්වීමක් වශයෙන් ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් මහකොමසාරිස්තුමා හට නා පැළයක් ලබා දෙනු ලැබීය.

උතුරු පළාතේ ඉන්දියානු රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘති සහ සහන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරනු ලැබිණ. එමෙන්ම ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති පිළිබඳවත් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණි.

මෙහිදී  අදහස් ඉදිරිපත් කළ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස්තුමා දැන් මෙන්ම ඉදිරියටත් ඉන්දියානු රජය මගින් සහන ව්‍යාපෘති උතුරු පළාතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොරොන්දු විය.

උතුරු පළාතේ ව්‍යාපෘති සහ සහන ව්‍යාපෘති සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින ඉන්දියානු රජයට ආණ්ඩුකාරතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් සහ උතුරු පළාත් මහජනතාව වෙනුවෙන් සිය ස්තූතිය ප්‍රකාශ කළේය.