පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner5
ඩිරෙක්ටර්

සෙල්ලත්තුරෛ උදයකුමාර් මහතා
දුකරකථන අංකය :- 021-3215545
ෆැක්ස් :- 021-2241383
විද්‍යුත් ලිපිනය :uthayakumar.pde@gmail.com

දැක්ම

 උතුරු පළාතේ සෑම දරුවෙකුටම අනාගතයේ අභියෝග ජය ගත හැකි උතුමි අධ්‍යාපනය
 

මෙහෙවර

ගුණාත්මක ජීවන රටාවකින් යුතුව ජීවත්වීම උදෙසා දැනුම හා පෞරුෂත්වයෙන් පිරි සමාජයක් බිහිවීමට මඟ පාදාදීම’ත

අරමුණ

  • අධ්‍යාපනය සඳහා ප්‍රවේශය
  • ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය
  • අධ්‍යාපනය තුළ සාධාරණත්වය
  • මනා පාලනය

සම්බන්ධතා විස්තරය

තැපැල් ලිපිනය :- මරුදනාමඩම, චුන්නාගම්

පොදු.දු.අ :- 021-2242806

ෆැක්ස් :- 021-2241383

විද්‍යුත් ලිපිනය :-

තනතුරනම 
දුරකථන අංකය  
විද්‍යුත් ලිපිනය
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂසෙල්ලත්තුරෛ උදයකුමාර් මහතාසෘජු :021-2242800uthayakumar.pde@gmail.com
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකුලවීරසිංගම් ප්‍රේමකාන්දන් මහතාසෘජු :021-2242801developmentapde@gmail.com
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂමරියදාස් ජේහු මහතාසෘජු :021-2242802 
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරිඑස්. සුරේෂ්කුමාර් මහතාසෘජු :021-2242806 
පරිපාලන නිලධාරිඑස්.සුරේන්දිරන් මහතාසෘජු :021-2242806 

LATEST NEWS & EVENTS