පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner5
ඩිරෙක්ටර්

Mr.T.John Quintuss

දුකරකථන

අංකය :- 021-3215545
ෆැක්ස් :- 021-2241383
විද්‍යුත් ලිපිනය :npedudirector@gmail.com

දැක්ම

 උතුරු පළාතේ සෑම දරුවෙකුටම අනාගතයේ අභියෝග ජය ගත හැකි උතුමි අධ්‍යාපනය
 

මෙහෙවර

ගුණාත්මක ජීවන රටාවකින් යුතුව ජීවත්වීම උදෙසා දැනුම හා පෞරුෂත්වයෙන් පිරි සමාජයක් බිහිවීමට මඟ පාදාදීම’ත

අරමුණ

  • අධ්‍යාපනය සඳහා ප්‍රවේශය
  • ගුණාත්මක අධ්‍යාපනය
  • අධ්‍යාපනය තුළ සාධාරණත්වය
  • මනා පාලනය

සම්බන්ධතා විස්තරය

තැපැල් ලිපිනය :- මරුදනාමඩම, චුන්නාගම්

පොදු.දු.අ :- 021-2242806

ෆැක්ස් :- 021-2241383

විද්‍යුත් ලිපිනය :-

Best Online Casinos in West Virginia for 2023
තනතුරනම 
දුරකථන අංකය  
විද්‍යුත් ලිපිනය
Provincial Director of EducationMr.T.John QuintussDirect :021 224 2800
Fax: 021 224 1383
Mobile: 077 398 1888
npedudirector@gmail.com
Addl. Provincial Director of Education (Edu. Development)Mrs. Piratheepa Gayathiri GajapthyDirect :021 224 2803
Fax: 021 224 1383
Mobile: 077101367
npdedev@gmail.com
Addl. Provincial Director of Education (Administration)Ms. Umah ThangavelDirect :021 224 2802
Fax: 021 224 1383
Mobile: 0776945069
npeducation@yahoo.com
Addl. Provincial Director of Education (Edu. Administration)Mrs. Jamuna RajaseelanDirect :021 224 2801
Fax: 021 224 1383
Mobile: 0776621674
educationnorthern@yahoo.com
Chief AccountantMr. V. VelnithyDirect :021 224 2804
Fax: 021 224 2646
Mobile: 707475027
npedufin@gmail.com
Director of School WorksMrs. Viththiyatharan AbiramyDirect :021 222 2219
Fax: 021 224 1383
Mobile: 772278900
npedufin@gmail.com
Administrative OfficerMrs.V.GirijahDirect :021 224 2805
Fax: 021 224 1383
Mobile: 768697824
npeducation@yahoo.com

Updated on 09/01/2024