අද සිකුරාදා දින සමහර දෙමළ මාධ්‍ය තුළින් ප්‍රකාශිත “අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින්ගේ ඥාතීන් ආණ්ඩුකාරතුමා හමුවීමට උත්සහ කළත් එතුමා හමුවීමට නොහැකි විය.” නැමැති පුවත පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම – ආණ්ඩුකාරතුමා

උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වලින් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින්ගේ ඥාතීන් පෙරේදා ආණ්ඩුකාරතුමා හමුවීමට වේලාවක් වෙන්කරවා දෙන ලෙස යාපනය විශ්වවිද්‍යාල නීතිපීඨ මහාචාර්ය කුමාරවඩිවේල් කුරුබරන් මහතා හා මාධ්‍යවේදියෙකු හරහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එහෙත් පෙරේදා ආණ්ඩුකාරතුමා කොළඹ සිටි බැවින් එදින වේලාවක් වෙන්කරවා දීමට නොහැකි වූ අතර ඊයේ දින පෙ.ව.9.45 ට තමන් හමුවීමට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් වේලාවක් වෙන්කරවා  දුන් අතර ඒ සඳහා එතුමා යාපනයටද පැමිණ සිටියේය.

එහෙත් අවසාන මොහොතේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වල අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින්ගේ ඥාතීන් තමන් ආණ්ඩුකාරතුමා හමුවීමට නොපැමිණෙන බවට දැනුම් දෙනු ලැබීය. එබැවින් ආණ්ඩුකාරතුමාහට ඔවුන් හමුවීමට නොහැකි වූ අතර ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් පිළිබඳවත් දැනගැනීමට නොහැකි විය.

එමෙන්ම යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින්ගේ නියෝජිතයින් මීට පෙර තුන්වතාවක් හමු වූ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා එම ඉල්ලීම් පිළිබඳ අවධානය යොමු කර ඇති අතර උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වල අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින්ගේ ඥාතීන්ද හමුවී ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් භාර ගැනීමේ අරමුණින්ද සිටියි.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර මාධ්‍ය ඒකකය