பிரதிப் பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் - நிருவாகம்

Web Banner55
பிரதிப் பிரதம செயலாளர்
செல்வி.ஆர்.எஸ். துரைராஜா

பிரதிப் பிரதம செயலாளர் – நிர்வாகம்

தொ.பே : +94-21-3202571
தொலை நகல் : +94-21-2220950
மின்னஞ்சல் : ppas.np@gmail.com

பணிக்கூற்று:

நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய சேவை முறைகளை தாபித்தல் மற்றும் மாகாண அலுவலர்களுக்கான நலச் சேவைகளைப் பேணுவதுடன் இணைந்த சேவை தாபன நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்:
  • கௌரவ ஆளுநர் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட அதிகாரக் கையளிப்பிற்கமைவாக மாகாணத்தின் இணைந்த சேவை அலுவலர்களின் தாபன நடவடிக்கைகளைக் கையாளுதல்.
  • மாகாணப் பொதுச் சேவைக்கு தேவையான ஆளணியை உருவாக்குவதற்கு உதவுதல்.
  • நாடளாவிய சேவைகளின் தாபன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உதவுதல்.
  • வடமாகாண ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்களை பரிசீலனை செய்து ஓய்வூதியத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
  • வடமாகாண உத்தியோகத்தர்களின் நட்டஈட்டு விண்ணப்பங்களை உரிய திணைக்களத்திற்கு  அனுப்பம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
  • வடமாகாண சபையின் மனிதவள முகாமைத்துவ தகவல் முறைமையினை உரிய முறையில் பராமரித்தல்.
  • மாகாண உத்தியோகத்தர்களுக்கான விருந்தினர் விடுதிகளை பராமரித்தல்.

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் முகவரி:   கண்டி வீதி,  கைதடி, யாழ்ப்பாணம்

பொது தொ.பே.இல: 021-2232350

தொலைநகல்: 021-2220950

மின்னஞ்சல் ppas.np@gmail.com

பதவிபெயர் 
தொ.பே.இல. 
மின்னஞ்சல்:
பிரதிப் பிரதமசெயலாளர் – நிர்வாகம்செல்வி.ஆர்.எஸ். துரைராஜாதொ.பே: 021-2232351
தொலைநகல்: 021-2220950
கை.தொ.பே. 0773868566
ppas.np@gmail.com
உதவி பிரதமசெயலாளர்செல்வி. உ. தர்ஷினிதொ.பே: 021-2224761
கை.தொ.பே. 0777949862
 
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திரு.வ.பிரகலாதன்தொ.பே: 0212220960
கை.தொ.பே.: 0774443250
 

LATEST NEWS & EVENTS