மாகாண, மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலர் பிரிவுகளுக்கான வரைபடங்கள்

வட மாகாணம்

யாழ்ப்பாண மாவட்டம்

கிளிநொச்சி மாவட்டம்

மன்னார் மாவட்டம்

முல்லைத்தீவு மாவட்டம்

வவுனியா மாவட்டம்

பிரதேச செயலர் பிரிவுகளுக்கான வரைபடம்

யாழ்ப்பாண மாவட்டம்

2. கிளிநொச்சி மாவட்டம்

3. மன்னார் மாவட்டம்

4. முல்லைத்தீவு மாவட்டம்

5. வவுனியா மாவட்டம்