பிரதம செயலாளர் செயலகம்

Web-Banner55-o3ject5v3tehdrjswf6appssz02evspm8xv2r4vzm4

பிரதம செயலாளர்

பிரதம செயலாளர்

வடக்கு  மாகாண  சபை

பிரதம செயலாளர் செயலகம், கண்டி வீதி, கைதடி. யாழ்ப்பாணம், இலங்கை.

Crazy Things That Actually Happen in Casinos - #6 & #7 Will Blow Your Mind

தொ.பே: +94-21-2220843 தொ.நகல்: +94-21-2220841 மின்னஞ்சல்:  chiefsecnpc@gmail.com

பணிக் கூற்று:

இலங்கை அரசினது அரசியல் யாப்பின் 13வது திருத்த சட்டத்தின் பிரகாரமும்,  மாகாண சபைச் சட்டம் மற்றும் அதனோடிணைந்த  திருத்தச் சட்டமூலங்களுக்கமைவாகவும் வழங்கப்பட்ட நிர்வாகக் கடமைகளையும் பொறுப்புக்களையும் நிறைவேற்றுதல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்:
  • தேசிய அபிவிருத்தி சம்பந்தமான கொள்கைகளின் நோக்கங்களை அடையும் வகையில் வருடாந்த அபிவிருந்தித் திட்டங்களை உருவாக்குவதற்க்கும், வினைத்திறனாக அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கும் மற்றும் கண்காணிப்பதற்குமான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குதல்
  • நிதி வளங்களை உச்ச பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்தும் வகையில் கொள்கைகள் நிதிக்கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வருடாந்தப் பாதீடு தயாரிப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை மேற்கொள்ளுதலும், அத்துடன் மாகாணத்திற்கான நிதியினை உரிய பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்தும் வகையில் கணக்கீட்டு செயன்முறைகளையும், நடைமுறைகளையும் மற்றும் பொறுப்புக்களையும் விரிவாக்கும் வகையில் செயற்படுத்தல்.
  • உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் மற்றும் உள்ளகக் கணக்காய்வு முறைகளை அமுல் செய்வதன் மூலம் மாகாணசபையின் அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்களின் செயற்பாடுகளும், நடைமுறைகளும் திறமையாகவும், ஒழுங்கான முறையில் இயங்கவதற்கு வழிவகுத்தல்
  • வடமாகாண பொதுநிர்வாக செயற்பாடுகள் ஒழுங்கான வகையில் நடைபெறுவதனை உறுதிப்படுத்தல்.
  • மாகாணசபையினைச் சேர்ந்த ஆளணியினருக்குரிய பயிற்சி நெறிகளை நடாத்துவதற்கு வேண்டிய வழிகாட்டல்களை வழங்கும் வகையில் செயற்படுதல்.
  • ஏனைய மாகாண சபைகளுடனும் மற்றும் மத்திய நிரல் அமைச்சுக்களுடனுமான நடவடிக்கைகளில் ஒருங்கிணைந்து செயலாற்றும் வகையில் இணைப்பினை ஏற்படுத்தல்.
  • கௌரவ ஆளுநர், மாகாண அமைச்சு வாரியம் மற்றும் மாகாணசபையினுடைய நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்து செயற்படுத்தல்.
  • மாகாணசபை விடயங்கள் தொடர்பில் தேவையானபோது சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தல்.

தொடர்புகட்கு

அஞ்சல் முகவரி:  கண்டி வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்

பொது தொ.போ.: 021-2220843

தொ.நகல் இல. : 021-2220841

மின்னஞ்சல்: chiefsecnpc@gmail.com

பதவிபெயர் 
தொ.பே இல  
மின்னஞ்சல்
பிரதம செயலாளர் நேரடி தொ.பே: : 0212220843
தொலைநகல்: 021-2220841
chiefsecnpc@gmail.com
உதவி பிரதம செயலாளர்திருமதி.அனெற் நிந்துஷா அன்ரனி டினேஸ்நேரடி.தொ.பே.: 021-2220846 
கணக்காளர்செல்வி. லோரன்ஸ் லதீஸ்ராஜ் பபித்தாநேரடி.தொ.பே.: 021-2232372 
இணைப்பு செயலாளர்திரு.என்.திருஞானசம்பந்தர்நேரடி.தொ.பே.: 021-2220840 
நிருவாக உத்தியோகத்தர்திருமதி.எஸ்.கிருபாகரன்நேரடி.தொ.பே.: 0212220842 

LATEST NEWS & EVENTS