பிரதிப் பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் - நிருவாகம்​

Web Banner55
DEPUTY CHIEF SECRETARY
திரு. ம.பற்றிக் டிரஞ்சன்
பிரதிப் பிரதம செயலாளர் – நிர்வாகம்

தொ.பே :  +94-21-3202571
தொலை நகல் :  +94-21-2220950
மின்னஞ்சல்: ppas.np@gmail.com

Casino Games You Should Avoid Playing at Work (And 6 That Are OK)
பணிக்கூற்று:
வடக்கு மாகாண சபையின் இணைந்த சேவைக்குரிய மனித வளத்தை திறம்பட முகாமை செய்தல்.
பிரதான செயற்பாடுகள்:
  • கௌரவ ஆளுநர் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட அதிகாரக் கையளிப்பிற்கமைவாக மாகாணத்தின் இணைந்த சேவை அலுவலர்களின் தாபன நடவடிக்கைகளைக் கையாளுதல்.
  • மாகாணப் பொதுச் சேவைக்கு தேவையான ஆளணியை உருவாக்குவதற்கு உதவுதல்.
  • நாடளாவிய சேவைகளின் தாபன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உதவுதல்.
  • வடமாகாண ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய விண்ணப்பங்களை பரிசீலனை செய்து ஓய்வூதியத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
  • வடமாகாண உத்தியோகத்தர்களின் நட்டஈட்டு விண்ணப்பங்களை உரிய திணைக்களத்திற்கு  அனுப்பம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
  • வடமாகாண சபையின் மனிதவள முகாமைத்துவ தகவல் முறைமையினை உரிய முறையில் பராமரித்தல்.
  • மாகாண உத்தியோகத்தர்களுக்கான விருந்தினர் விடுதிகளை பராமரித்தல்.

தொடர்பு அட்டவணை

Casino Queen Sportsbook Preview - Top Betting Tips
அஞ்சல் முகவரி:   கண்டி வீதி,  கைதடி, யாழ்ப்பாணம் பொது தொ.பே.இல: 021-2232350 தொலைநகல்: 021-2220950 மின்னஞ்சல் ppas.np@gmail.com
பதவி பெயர்  தொ.பே.இல.  மின்னஞ்சல்:
பிரதிப் பிரதமசெயலாளர் – நிர்வாகம் திரு. ம.பற்றிக் டிரஞ்சன் தொ.பே: 021-2232351 தொலைநகல்: 021-2220950 கை.தொ.பே. 0718098059 ppas.np@gmail.com
உதவி பிரதமசெயலாளர் செல்வி. உ. தர்ஷினி தொ.பே: 021-2224761 கை.தொ.பே. 0777949862
உதவி பிரதமசெயலாளர் செல்வி. எஸ். அபர்ணா தொ.பே: 021-2224762 கை.தொ.பே. 0769064334
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் திரு.ஆர்.டி.ஞானதயாளினி தொ.பே: 0212220960 கை.தொ.பே.: 0770836618