வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

Web Banner9

பணிப்பாளா்


மாகாண பணிப்பாளா்
இல. 657/1A, கடற்கரை வீதி,
குருநகர், யாழ்ப்பாணம்
தொ.பே : 021-2220789
தொ.நகல்: 021-2220789
மின்னஞ்சல்: nproad@gmail.com

பணிக் கூற்று

வடமாகாண சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் பொருட்டு பொதுமக்களினதும் பொருட்களினதும் இலகு நகர்வுக்காக வினைத்திறனானதும் சிக்கனமானதுமான முறையில் நம்பத்தகு வீதி வசதிகளை வழங்குதல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்

  • தூரமான வீதி வலைப்பின்னலை மாகாணத்தில் ஸ்தாபித்தலும் செயற்படுத்தலும்
  • பாதுகாப்பான போக்குவரத்திற்காக வீதிப் பாதுகாப்பு முன்னேற்றங்கள்.
  • பாதகமான சூழல் தாக்கங்களை குறைத்தல்.
  • வீதி துறையின் செயலாற்றுகை முன்னேற்றுவதற்கு நிறுவன ரீதியான இயலுமைகளை அதிகரித்தல்.

தொடா்புகளுக்கு

முகவாி : 657/1A கடற்கரை வீதி, குருநகா், யாழ்ப்பாணம்

தொ.பே.இல.: 021-221 7010

தொலைநகல் இல. : 021-222 0789

மின்னஞ்சல்: nproad@gmail.com

அலுவலகம்பெயா்பதவிதொடா்பு விபரங்கள்தொலைநகல்மின்னஞ்சல்முகவாி
நேரடிபொதுகை.தொ.
மாகாணப்பணிப்பாளா் திணைக்களம் Provincial Director021 222 0958021 221 7010 021 222 0789nproad@gmail.comNo.657/1 A, Beach Road, Kurungar, Jaffna.
எந்திரி.எஸ்.பி.சிவநேசன்Deputy Director021 222 0685077 6081299
திரு.எஸ்.ரமேஸ்குமாா்Accountant021 221 6072077 7350599
எந்திரி.திருமதி.வித்தியாபரன்Chief Engineer (Planning)021 221 6075077 2278900
எந்திரி.எஸ்.ரகுநாதன்Chief Engineer (Design)021 221 6078077 7904820
 Chief Engineer (Quality control)021 221 6076 
Eng.M.R.CroosMechancial Engineer021 221 6073077 7463580
Mrs.D.ChandrasekarAdministrative officer021 221 6074077 8088611
CE’s Office, JaffnaEng.V.JegananthanChief Engineer021 222 2433021 222 5071077 6173615021 222 5071cerddjf@gmail.comNo.657/1, Beach Road, Kurungar, Jaffna.
Mrs.T.KomalavalliAdministrative Officer021 221 6083077 0378086
CE’s Office, KilinochchiEng.V.MuralitharanChief Engineer021 228 5775021 228 5461071 8568501021 228 5461cerddkl@gmail.com155th Mile stone, Kandy
Road, Kilinochchi.
Mr.N.SriranganathanAdministrative Officer021 228 5290077 0411548
CE’s Office, VavuniyaEng.K.KowsikanChief Engineer024 222 2953024 222 2090077 6525349024 222 2090cerddva@gmail.comKandy Road, Vavuniya
Mr.V.VasanthakumarAdministrative Officer024 222 0681077 0632560
EE’s Office, JaffnaEng.C.G.MuralitharanExecutive Engineer021 221 6082021 221 5142077 2278900  No.657/1, Beach Road, Kurungar, Jaffna.
EE’s Office, KilinochchiEng.P.SayinesanExecutive Engineer021 228 5418021 228 5417077 7243878  155th Mile stone, Kandy
Road, Kilinochchi.
EE’s Office, VavuniyaEng.S.SuthanExecutive Engineer024 222 4595024 222 8296077 6941306024 222 4595 Kandy Road, Vavuniya
EE’s Office, Point pedroEng.(Mrs).P.JirithaExecutive Engineer021 226 3533021 226 5385071 2715200021 226 3533eerddpp@gmail.comA.P.C.Lane, Puloly, Point
Pedro
EE’s Office, MullaitivuEng.M.M.M.MunasExecutive Engineer021 229 0896021 229 0086077 8400337021 229 0086eerddmul@gmail.comPWD Road, Mullaitivu
EE’s Office, MannarEng.M.ThusyanthExecutive Engineer023 225 2146023 225 1868077 9250537023 222 2146eerddmn@gmail.comSalten street, Mannar