விவசாய மற்றும் கமநல சேவைகள், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசன, மீன்பிடி, நீர் விநியோக மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

Web Banner

செயலாளர்

 

Amazing Facts about the Biggest Casino in The World
திரு. எம்.ஜெகூ
செயலாளர்

தொ.பே.: +94-21-2217303
தொ.நகல்: +94-21-2057304
கைத்தொ.பே.: 0773868585
மின்னஞ்சல்:

பணிக்கூற்று:

இயற்கை வளங்கள் மனிதவளங்கள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை நிலைபேறான விதத்தில் முகாமை செய்வதனூடாக வடமாகாணத்தின் பொருளாதாரத்தை வலுவானதொரு நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தினை உயர்த்தி சுற்றாடலைப் பாதுகாக்கக் கூடிய பேண்தகு விவசாயத் துறையை விருத்தி செய்தல்

செயற்பாடுகள்

  • Developing infrastructure for inland fisheries.
  • Improving livelihood of fishing community.
  • Upgrading the quality of transport service.
  • Ensuring customer satisfaction through regularized and improved trade and commercial activities.
  • Developing standard of living of rural community.

தொடர்புகட்கு

தபால் முகவரி: பலாலி  வீதி, திருநெல்வேலி,  யாழ்ப்பாணம்

பொது தொ.போ.: 021- 221 7306

தொ.நகல் இல. : 021- 221 7304

Best Poker Apps for Android and iPhone in 2023

மின்னஞ்சல்: minagrinp@gmail.com

செயலாளர்திரு. எம்.ஜெகூநேரடித் தொ.பே: 0212217303
தொலை நகல்: 021- 221 7304
கையடக்க தொ.பே: 0773868585
minagrinp@gmail.com
உதவிச் செயலாளர்திருமதி.நி.தவலோஜினிநேரடித் தொ.பே: 0212217359
மின்னஞ்சல்: 021-2217304
கையடக்க தொ.பே :0772903314
aktlogini@gmail.com
உதவிச் செயலாளர்திருமதி.பி.புஷ்படயானாநேரடித் தொ.பே: 0212217359
தொலை நகல்: 021- 221 7304
கையடக்க தொ.பே: 0776944144
dayanabalakirushnan@yahoo.com
பிரதம கணக்காளர்திரு.எஸ்.ரகுநாதன்நேரடித் தொ.பே: 0212217305
தொலை நகல்: 021-2217304
கையடக்க தொ.பே: 0771344986
s.ragu0421@gmail.com
உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்திரு.கே.ஜெயக்குமார்நேரடித் தொ.பே: 0212217357
தொலை நகல்: 021-2217304
கையடக்க தொ.பே: 0707759727 / 0777136708
 kjeyamm@gmail.com
பணிப்பாளர் – மீன்பிடிப்பிரிவுதிரு.எஸ்.நிஸான்நேரடித் தொ.பே: 0212217359
தொலை நகல்: 021-2217304
கையடக்க தொ.பே: 0775240905
sebasthynishan.723@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திருமதி.டொ.சந்திரசேகர்நேரடித் தொ.பே: 0212217340
தொலை நகல்: 021-2217304
கையடக்க தொ.பே: 0778088611
dorathysegar79@gmail.com