விவசாய மற்றும் கமநல சேவைகள், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசன, மீன்பிடி, நீர் விநியோக மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

Web Banner

செயலாளர்

திரு.அ.சிவபாலசுந்தரன்

செயலாளர்

தொ.பே.: +94-21-2217303
தொ.நகல்: +94-21-2057304
கைத்தொ.பே.: 0777456465
மின்னஞ்சல்:  siva.vanar@gmail.com

பணிக்கூற்று:

இயற்கை வளங்கள் மனிதவளங்கள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை நிலைபேறான விதத்தில் முகாமை செய்வதனூடாக வடமாகாணத்தின் பொருளாதாரத்தை வலுவானதொரு நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தினை உயர்த்தி சுற்றாடலைப் பாதுகாக்கக் கூடிய பேண்தகு விவசாயத் துறையை விருத்தி செய்தல்

செயற்பாடுகள்

  • Developing infrastructure for inland fisheries.
  • Improving livelihood of fishing community.
  • Upgrading the quality of transport service.
  • Ensuring customer satisfaction through regularized and improved trade and commercial activities.
  • Developing standard of living of rural community.

தொடர்புகட்கு

தபால் முகவரி: இல 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்
பொது தொ.போ.: 021- 221 7306
தொ.நகல் இல. : 021- 221 7304
மின்னஞ்சல்: minagrinp@gmail.com
செயலாளர் திரு.அ.சிவபாலசுந்தரன் Direct: 0212217303
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0777456465
siva.vanar@gmail.com
உதவிச் செயலாளர் திருமதி.கு.காஞ்சனா Direct: 0212217359
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0772311103
kunatheesankanchana@gmail.com
பிரதம கணக்காளர் திருமதி.ம.வசந்தமாலா Direct: 0212217305
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0776423883
mvasanthamala18@gmail.com
உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் திரு.ஈ.சுரேந்திரநாதன் Direct: 0212217357
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0774840199
 esurendranathan@yahoo.com
பணிப்பாளர் – மீன்பிடிப்பிரிவு திருமதி.கு.காஞ்சனா Direct: 0212217359
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0772311103
kunatheesankanchana@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் திரு.எம்.சாந்தசீலன் Direct: 0212217306
Fax: 021- 221 7304
Mobile: 0773682980
msanthaseelan@yahoo.com