புள்ளி விபரங்கள் – கல்வித்துறை

பாடசாலை அடிப்படைத்தரவுகளின் தொகுப்பு

Zone

National

Provincial

Private

Total

Functioning

1AB

1C

II

III

Jaffna

4

109

3

No Deposit Bonus Casinos in Michigan for 2023 [Free Spins]

116

104

17

13

39

35

Valikamam

1

151

2

154

141

16

13

41

71

Vadamarachchi

1

87

0

88

82

11

9

28

34

Thenmarachchi

1

67

1

69

60

6

6

20

28

Islands

Amazing Online Casinos that Accept Pennsylvania Players

0

77

0

77

64

5

6

20

33

Kilinochchi

2

110

0

112

104

11

16

36

41

Mannar

5

87

0

92

90

11

17

28

34

Madhu

0

56

0

56

53

2

11

13

27

Vavuniya North

0

No Deposit Bonus International Casino Sites (Best Offers in 2023)

93

0

93

84

4

8

20

52

vavuniya South

5

107

0

112

100

10

14

29

47

Mullaithivu

2

65

0

67

65

7

11

24

23

Thunukkai

1

61

0

62

61

7

3

15

36

Province

22

1070

6

1098

1008

107

127

313

461

School Basic Detailsபாடசாலை அடிப்படைத்தரவுகள் 

School Details

 

ஆசிரியர் ஆளணி விபரம் – பாடரீதியாகவும் வலய ரீதியாகவும்

 

Cadre_20.02.2019