சிறுதானியப் பயிர்ச்செய்கைக்கேற்ற வகையில் காடு துப்பரவும் நிலப்பண்படுத்தலும் மூலிகைத் தோட்டம் – கல்மடுநகர்

கல்மடுநகர் மூலிகைத் தோட்டத்தில் இதுவரை பயன்படுத்தப்படாது இருந்த காட்டுப்பகதியில் ஏறத்தாழ 3.5 ஏக்கர் அளவுடைய பகுதி சிறுதானியப் பயிர்ச்செய்கைக்காக கடந்த 04.10.2022 அன்று டியஉமாழந இன் மூலம் துப்பரவு செய்யப்பட்டது.

இதன் அடுத்த கட்டமாக கடந்த27.10.2022 அன்று உழவு இயந்திரத்தினால் முன்னர் துப்பரவு செய்யப்பட்ட காட்டுப்பகுதி உழுது பண்படுத்தப்பட்டது.