கேள்விகள் மற்றும் பெறுகைகள்

திகதி கேள்விகள் / பெறுகைகள் கேள்வி / பெறுகை இலக்கம்.
12.03.2019 விலைக்கேள்விக்கான கோரல் – கல்விஅமைச்சு, இசுறுபாய.
கட்டடங்கள் திணைக்களம்,வடமாகாணம்.
“அண்மையில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை செயற்திட்டம்”
IFB-2019/03(ஆங்கிலம்)

IFB-2019/03(தமிழ்)

12.03.2019 விலைக்கேள்விக்கான கோரல் – கல்விஅமைச்சு, இசுறுபாய.
கட்டடங்கள் திணைக்களம்,வடமாகாணம்.
“அண்மையில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை செயற்திட்டம்”
IFB-2019/04(ஆங்கிலம்)

IFB-2019/04(தமிழ்)