மாகாண இறைவரித் திணைக்களம்

Web Banner55
ஆணையாளர்

மாகாண ஆணையாளர்

மாகாண இறைவரித் திணைக்களம், வடக்கு மாகாணம்

இல.15, நல்லூர் குறுக்கு வீதி, யாழ்ப்பாணம்

தொ.பே: +94-21-2212416
தொ.நகல்: +94-21-2213931
மின்னஞ்சல்: npcpdr@gmail.com

பணிக்கூற்று:

சபையால் நிறைவேற்றப்பட்டநிதிநியதிச் சட்டங்களிற்குஅதனுடன் இணைந்ததிருத்தம், விதிகளுக்கு அமைவாக மாகாண வருமானத்தை வினைத்திறனாக சேகரித்தல்.

பிரதான தொழிற்பாடுகள்:
  • சிக்கனத்தன்மையுடன் கூடிய வருமானங்களை சேகரித்தல்.
  • நிதிநியதிச் சட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு தேவையான மூலக உள்ளீடுகளை வழங்கல்.
  • மக்களுக்கு வரி தொடர்பான விழிப்புணர் வினை ஏற்படுத்துதல்.
    வரி முறைமை மற்றும் வீதங்களின்.
  • மீளாய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
  • வருமானத்தை அறவிடும்  நிறுவனங்களுடன் சிறந்த தொடர்பினை வைத்திருத்தல்.

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் முகவரி:   இல.15,  நல்லுார் குறுக்கு வீதி,  யாழ்ப்பாணம்

பொது தொ.பே இல: 021-2213930

தொ.நகல்: 021-2213931

மின்னஞ்சல்:  npcpdr@gmail.com

பதவி பெயர்   தொ.பே இல  Email
ஆணையாளர் நேரடி.தொ.பே: 021-2212416
தொ.நகல்.: 021-2213931
npcdpr@gmail.com
பிரதி ஆணையாளர் திரு.கே.யோகேந்திரன் நேரடி.தொ.பே: 021-2212415
கை.தொ.பே.: 0777444611
kyogendran@hotmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் திருமதி.எஸ்.ஜெயந்தினி நேரடி.தொ.பே: 021-2213931 கை.தொ.பே.:0768922726 இருப்பிட.தொ.பே: 021-2221389

LATEST NEWS & EVENTS