யாழ் மாவட்டத்தில் ஆக்கிரமிப்புப் பீடையான தக்காளி இலை மற்றும் காய் சுரங்க மறுப்பியின் தாக்கம்

யாழ் மாவட்டத்தில் ஆக்கிரமிப்புப் பீடையான தக்காளி இலை மற்றும் காய் சுரங்க மறுப்பியின் தாக்கம்