வெப்பத்தாக்கம் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புக்களைத் தவிர்தல்

வெப்பத்தாக்கம் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புக்களைத் தவிர்தல்”  தொடர்பான அறிவுறுத்தல் ஒன்றை மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர், வடமாகாணம் அவர்கள் வழங்கியுள்ளார்.

Extreme Heat Climate Tamil 2019