”வீதி ஒழுங்குகளைப் பேணிப் பாதுகாப்பாகப் பயணிப்போம்” எனும் தொனிப்பொருளில் நடமாடும் சேவை