விதையிடும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நெற் செய்கையின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்போம்

விதையிடும் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி நெற் செய்கையின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்போம்”