வடமாகாண விவசாயத் திணைக்களத்தின் கீழுள்ள பண்ணைகளில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய நாற்றுகள், மரக்கன்றுகள் மற்றும் விவசாய உள்ளீடுகள் – (01 – 15 அக்ரோபர், 2023)

இவ் வாரம், 01 – 15 அக்ரோபர் 2023

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – வவுனியா

அரச விதை உற்பத்திப்பண்ணை – வவுனியா

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – யாழ்ப்பாணம்

மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் – முல்லைத்தீவு

ஒருங்கிணைந்த பூங்கனியியல் கருமூலவள மாதிரிப்பண்ணை – தேராவில்

அரச தென்னை நாற்றுப்பண்ணை கிராஞ்சி