சேதனப் பசளை உற்பத்தித் திட்டத்தின் மூலம் உற்பத்தியாளர் மற்றும் நிலையங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தூளாக்கும் இயந்திரத்தின் சேவை

Pennsylvania No Deposit Bonus Casinos (2023) & Their Offers

சேதனப் பசளை மற்றும் சேதனப் பீடைநாசினி உற்பத்தித் திட்டத்தின் கீழ் தாவரப் பாகங்களைத் தூளாக்கும் 175 தூளாக்கும் இயந்திரங்கள்(Multi Chopper) ஐந்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள சேதனப் பசளை உற்பத்தியாளர்கள், இளம் விவசாயிகள் கழகங்கள், கூட்டுறவுச் சங்கங்கள், பிரதேச சபைகள், கமக்கார அமைப்புக்கள், விவசாயத் திணைக்களத்தின் கீழ் இயங்கிவரும் மாவட்ட விவசாயப் பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் பண்ணைகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

தூளாக்கும் இயந்திரங்களின் தேவைப்பாடு இருப்பின் தங்களுக்கு அண்மித்த பகுதியில் உள்ள நிலையம் / தனிப்பட்டவர்களிடம் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்குரிய கட்டணங்களை செலுத்தி இவ் இயந்திரத்தின் சேவையைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இவ் இயந்திரமானது 45 குதிரை வலு உடைய நான்கு சில்லு உழவு இயந்திரத்தில் பொருத்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

தூளாக்கும் இயந்திரம் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள நிலையங்களின் விபரம் கீழே மாவட்ட அடிப்படையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

யாழ்ப்பாணம்

கிளிநொச்சி

முல்லைத்தீவு

மன்னார்

வவுனியா

வரைபடத்தில் மல்டி சொப்பர் சேவை வழங்குநர்களின் இருப்பிடத்தைக் காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்

FanDuel Casino Alternatives to Try This Year