மாகாண பொதுச்சேவை ஆணைக்குழு

Exciting Members-Only Casinos in Florida You Need to Try - #5 is Amazing
செயலாளர்

செயலாளர்
திரு.எஸ்.திருவாகரன்
பொது தொ.பே : +94-21-221 9980
தொ.நகல்  : +94-21-221 9940
கைத் தொ.பே:

மின்னஞ்சல்:
sthiruva@yahoo.com

தொலைநோக்கு

சிறந்த செயல்திறமிக்க மாகாண சேவையை வட மாகாணத்தில் உறுதிப்படுத்துதல்.

 

பணிக்கூற்று

பொதுமக்களுக்கு நியாயமான, வெளிப்படைத்தன்மையுடைய மற்றும் நிலைத்தன்மையுடைய சேவையை வழங்க திறமையான, செயற்திறனுடைய ஓழுக்கமுடைய பொதுச்சேவையை நிறுவுதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம்  : இல . 393/48,கோவில் வீதி, யாழ்ப்பாணம்..

பொது தொ.பே இல : +94-21-2219981

தொ.நகல் . : +94-21-2219940

மின்னஞ்சல்  admppscnp@gmail.com

பதவி பெயர் தொ.பே இலமின்னஞ்சல்
செயலாளர்எஸ்.திருவாகரன்அலு. தொ.பே:+94-21-221 9980sthiruva@yahoo.com
உதவிச் செயலாளர் அலு. தொ.பே: 
உதவிச் செயலாளர்திருமதி.எஸ்.கேமசிந்துஜாஅலு. தொ.பே:021 205 4190kemasinthu@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் திரு.ஜி.பிரதீபன்அலு. தொ.பே:+94-21-221 9938 

LATEST NEWS & EVENTS