பிரதிப் பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் - ஆளணி மற்றும் பயிற்சி

Web Banner55
பிரதிப் பிரதம செயலாளர்
திருமதி.சு.தெய்வேந்திரம்

பிரதிப் பிரதம செயலாளர் – ஆளணி மற்றும் பயிற்சி

கண்டி வீதி, கைதடி.

தொ.பே : +94-21-2216035
தொ.நகல்: +94-21-2216117
மின்னஞ்சல்: dcsptnp@gmail.com

பணிக்கூற்று:

ஆற்றல் மேம்பாடு மற்றும் நிறுவன அபிவிருத்தி ஆகியவற்றினை ஏற்படுத்துவதனூடாக மாகாண பொதுச்சேவையின் திறனாற்றலை வளப்படுத்தல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்:
  • மாகாண அலுவலகங்களுக்காக பொதுவான விடய தானங்களில் நடை பெறும் பயிற்சி நெறிகளையும் கற்கைகளையும் ஒருங்கிணைத்தல்.
  • தொழில்சார் துறை அல்லாத துறைகளில் உத்தியோகத்தர்களுக்கு அறிவு, திறமை மற்றும் மனப்பாங்கு என்பவற்றை இற்றைவரைப்படுத்தல்.
  • மாகாண திட்டங்கள் மற்றும் தேசிய சர்வதேச மட்ட முகவர்களால் நடாத்தப்படும் பயிற்சிகள் ஒருங்கிணைத்தல்.
  • நிறுவன உற்பத்தி திறன் மேம்பாட்டுக்காக முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள் மற்றும் வேலை வழங்கல்கள் ஆகியவற்றை விருத்தி செய்வதில் உதவுதல்.
  • மும்மொழிச் சேவைகளுக்கான தேசிய முன்னெடுப்புகளுக்குப் பங்களிப்புச் செய்தல்.
  • வடக்கு மாகாண பொதுச் சேவையில் பயிற்றுநர்களாக கடமையாற்ற விளையும் உத்தியோகத்தர்களை சான்றுறுதிப்படுத்தல்.
  • மாகாண பொதுச் சேவையில் மனித வள அபிவிருத்திக்கான புலமைப்பரிசில் வழங்கும் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்தல்.

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் முகவரி :   கண்டி வீதி, கைதடி

பொது தொ.பே இல : 021-7391255

தொ.நகல். : 021-2216117

மின்னஞ்சல்:  dcsptnp@gmail.com

பதவிபெயர்  
தொ.பே இல
மின்னஞ்சல்
பிரதிப் பிரதம செயலாளர் – ஆளணி மற்றும் பயிற்சிதிருமதி.சு.தெய்வேந்திரம்நேரடி.தொ.பே: 021-2216035
தொ.நகல். : 021-2216117
கை.தொ.பே.:
dcsptnp@gmail.com
பணிப்பாளர் – முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி பயிற்சி அலகுஇ.கர்ஜின்நேரடி.தொ.பே: 0217391250
தொ.நகல். : 021-2282006
கை.தொ.பே.: 0773526902
npmdti@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திரு.எம். இராஜகோபால்நேரடி.தொ.பே: 021-2211391
தொ.நகல். : 021-2216117
கை.தொ.பே.: 076-1620387 
rajagobal@gmail.com
பயிற்சி உத்தியோகத்தர் – முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி பயிற்சி அலகுதிரு.எஸ். செந்துாரன்நேரடி.தொ.பே: 021-7391254
கை.தொ.பே.: 0777574319
 

LATEST NEWS & EVENTS