நெல் நாற்று நடும் இயந்திரம், களைகட்டும் இயந்திரம் மற்றும் அசோலா பாவனையை ஊக்கப்படுத்தி நெல் உற்பத்தி திறனை அதிகரித்தல்

நெல் நாற்று நடும் இயந்திரம், களைகட்டும் இயந்திரம் மற்றும் அசோலா பாவனையை ஊக்கப்படுத்தி நெல் உற்பத்தி திறனை அதிகரித்தல்