தொழிற்றுறை திணைக்களம்

wa_banner

பணிப்பாளர்

திருமதி.செ.வனஜா

பணிப்பாளர்

தொ.பே.: 021 205 7116
கைத்தொ.பே.: 0776220007
தொ.நகல்: 021 223 1532
மின்னஞ்சல்: npinddept@gmail.com

பணிக்கூற்று:

வட மாகாணத்தின் அனைத்து சிறிய மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு  சாதகமான சூழலை இயங்கு தகவுடைய தொழில்நுட்பம் சார்ந்த மற்றும் வாழ்வாதார தொழிற்துறை  அபிவிருத்தியை உருவாக்குதல்.

குறிக்கோள்கள்:

  • வாழ்வாதாரத் தொழில் முயற்சிகளுக்காக வளங்களையும் சந்தைவாய்ப்புள்ள கிராமிய தொழிற்துறைகளை அபிவிருத்தி செய்தல்
  • தரமான தொழிற்பயிற்சிகளை வழங்குவதற்காக  தேசிய நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைப்புச் செய்தல்
  • பொருத்தமான தொழினுட்பத்திறனை உள்வாங்கும் சூழலை அபிவிருத்தி செய்தல்
  • விருத்தி செய்யப்பட்ட தொழில்முயற்சியாண்மைக் கலாச்சாரத்தைப் பேணல்.
  • கிராமிய கைத்தொழில் வாழ்வாதார தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தியினை விளைதிறனானதும் வினைத்திறனுடையதுமான நிர்வாக பொறிமுறையினுடாக மாகாண, மாவட்ட மற்றும் கிராமிய ரீதியில உருவாக்குதலும் பராமரிப்புச்செய்தலும்.

தொடர்புகளுக்கு

தபால் முகவரி : தொழிற்துறை திணைக்களம், 63, நல்லூர் குறுக்கு வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

பொதுத் தொலைபேசி: 021 222 9717

தொலை நகல் : 021 223 1532

மின்னஞ்சல்npinddept@gmail.com

பதவிபெயர்தொ.பே.இலமின்னஞ்சல்
பணிப்பாளர்திருமதி.செ.வனஜாநேரடி: 021 205 7116
Mobile: 0776220007
தொ.நகல்: 021 223 1532
npinddept@gmail.com
உதவிப்பணிப்பாளர்திருமதி.தர்சினி நிதர்சன்Mobile: 0771177566
தொ.நகல்: 021 223 1532
kndharsh.30@gmail.com
கணக்காளர்திரு.பி.காண்டீபன்நேரடி: 021 223 1536
கைத்தொ.பே: 0777041165
தொ.நகல்: 021 223 1532
npindacc@gmail.com
pgandipan@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திருமதி.சி.தர்மராஜாநேரடி:  021 222 9717
கைத்தொ.பே: 0778171700
தொ.நகல்: 021 223 1532
 npinddept@gmail.com
தொழிற்றுறை முகாமைத்துவ உதவியாளர்திரு.பி.ராகவன்நேரடி: 021 320 2413
கைத்தொ.பே: 0779004176
தொ.நகல்: 021 223 1532
praghavan712@gmail.com
மாவட்ட உத்தியோகத்தர் – யாழ்ப்பாணம்திருமதி.ந.கேமலாநேரடி: 021 222 3546
கைத்தொ.பே: 0779789854
தொ.நகல்: 021 222 3546
npindjaff@gmail.com
மாவட்ட உத்தியோகத்தர் – வவுனியாதிரு.எஸ்.ஜெயபாலுநேரடி: 024 222 3083
கைத்தொ.பே: 0715419835
vainddept@gmail.com
மாவட்ட உத்தியோகத்தர் – முல்லைத்தீவுதிரு.ம.தர்மேஸ்வரன்நேரடி:021 229 0876
கைத்தொ.பே: 0772333708
muinddept@gmail.com
மாவட்ட உத்தியோகத்தர் – கிளிநொச்சிதிருமதி.எஸ்.வசந்தரூபிநேரடி: 021 321 7577
கைத்தொ.பே: 077-4301310
தொ.நகல்: 021-2283965
kilibusinecentre@gmail.com
மாவட்ட உத்தியோகத்தர் – மன்னார்திரு.எஸ்.டல்ஸ்ரன் குரூஸ்நேரடி: 023 222 2418
கைத்தொ.பே: 0716201850
தொ.நகல்: 023 222 2987
indmandept@gmail.com
பொறுப்பதிகாரி – சுன்னாகம் சாயமிடும் நிலையம்திரு.வீ.தர்மசீலன்நேரடி: 021 224 2015
கைத்தொ.பே: 0774013939
indmandept@gmail.com