கால்நடை உற்பத்தி சுகாதாரத் திணைக்களம்

Web Banner12b
பணிப்பாளர்

வைத்திய கலாநிதி எஸ்.வசீகரன்

மாகாணப் பணிப்பாளர்

தொ.பே.: +94-021-2212653
தொ.நகல்: +94-021-2212652
கைத்தொ.பே.: 077-3868584
மின்னஞ்சல்:  npdaph@yahoo.com

பணிக்கூற்று:

வடமாகாணம் கால்நடை உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடைவதற்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆதாரங்களின் பயன்பாட்டினை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் கால்நடை பண்ணையாளர்களின் கால்நடை பராமரிப்பினை நவீன மற்றும் வர்த்தக நிலைக்கு மேம்படுத்துவதற்கு பௌதீக, நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப உளளீடுகளை வழங்கல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்:
  • பால் உற்பத்தி அபிவிருத்தி.
  • இறைச்சி உற்பத்தி அபிவிருத்தி.
  • முட்டை உற்பத்தி அபிவிருத்தி.
  • பண்ணைவளர்ப்பு முறைகளை உயர்த்துதலும் தொழிநுட்ப வழிகாட்டலும்.
  • சந்தைதொடர்புகள்மற்றும் சந்தைஅபிவிருத்தி.
  • தனியார் துறையுடன் இணைந்ததொழிற்துறைமற்றும் நிறுவனஊக்குவிப்பு.
  • விலங்குவழி நோய்களை கட்டுப்படுத்தல்.
  • பயனாளிகளினுடைய நிறுவன அபிவிருத்தி.
  • அரச நிறுவனங்களினது ஆளுமை அபிவிருத்தி.

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் முகவரி:   # 135, கச்சேரி நல்லுார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

பொது தொ.பே இல: 021- 221 9251

தொ.நகல்.: 021-2212652

மின்னஞ்சல் :: npdaph@yahoo.com

பதவிபெயர்  
தொ.பே இல
மின்னஞ்சல் முகவரி
பணிப்பாளர்வைத்திய கலாநிதி எஸ்.வசீகரன்நேரடி.தொ.பே.: 021-2212653
தொ.நகல்.: 021-2212652
கை.தொ.பே.:077-3868584
npdaph@yahoo.com
மேலதிக மாகாணப் பணிப்பாளர்வைத்திய கலாநிதி.ஜீ.ரகுநாதன்நேரடி.தொ.பே.: 021-2212681
தொ.நகல்.: 021-2212652
கை.தொ.பே.: 077-2487595
ragunathangvs@gmail.com
Subject Matter Specialistவைத்திய கலாநிதி.(திருமதி). ரீ. தபோதினிநேரடி.தொ.பே.: 021-2212682
தொ.நகல்.: 021-2212652
கை.தொ.பே.: 071- 8475333
drthobothini@yahoo.com
பிரதி மாகாணப் பணிப்பாளர்வைத்திய கலாநிதி.(திருமதி).எஸ்.மகேந்திரராஜாநேரடி.தொ.பே.: 021-3215501
தொ.நகல்.: 021-2212652
கை.தொ.பே.: 077-9013489
sahu.mahen@yahoo.com
பிரதி பணிப்பாளர்வைத்திய கலாநிதி.(செல்வி).சீ.பி.மரியதாசன்நேரடி.தொ.பே.: 021-3215501
தொ.நகல்.: Fax: 021-2212652
கை.தொ.பே.: 071-1009595
christine.mariathasan@yahoo.com
கால்நடை மருத்துவ நிபுணர்வைத்திய கலாநிதி.(செல்வி).எவ். ஜீலியானாநேரடி.தொ.பே.: 021-2212654
Fax: தொ.நகல்.: 021-2212652
கை.தொ.பே.: 077-3638953
juliyana.francis@yahoo.com
கால்நடை மருத்துவ நிபுணர்வைத்திய கலாநிதி.(திருமதி).ஏ. மயூராநேரடி.தொ.பே.: 021-2212654
தொ.நகல்.: 021-2212652
கை.தொ.பே.:077-3433671
maju.majura@gmail.com
கால்நடை மருத்துவ நிபுணர்வைத்திய கலாநிதி.எம்.எச்.ரீ.டி.ஜெயதிலகநேரடி.தொ.பே.: 021-2212654
தொ.நகல்.: 021-2212652
கை.தொ.பே.:  077-7948653
thathsarajayathilake@gmail.com
கணக்காளர்திரு.கே.சிறீதரன்நேரடி.தொ.பே.: 021-2219510
கை.தொ.பே.: 077-5151793
sritar1974@yahoo.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திரு.கே.சந்திரகுமார்நேரடி.தொ.பே.: 021-2212652
கை.தொ.பே.: 077-9065017
shanromiyo@yahoo.com
Office of The Deputy Director of Animal Production & Health, Jaffna
Palaly Road, Thirunelveli, Jaffna
பிரதி பணிப்பாளர்வைத்திய கலாநிதி.(திருமதி).வீ.அமிர்தலிங்கம்நேரடி.தொ.பே.: 021-2213958
Fax: 021-2222387
கை.தொ.பே.: 077-0369089
adaphjaffna@gmail .com
கால்நடை மருத்துவ நிபுணர்வைத்திய கலாநிதி.டீ.பி.எச். பெனான்டோநேரடி.தொ.பே.: 021-2222387
Fax: 021-2222387
கை.தொ.பே.: 071-9559911
piumefernando200@gmail.com
கால்வடை அபிவிருத்தி பரிசோதகர்(விசேட தரம்)திருமதி.கே.ஜெயந்தாதேவிநேரடி.தொ.பே.: 021-2222387
Fax: 021-2222387
கை.தொ.பே.: 077-0833726
 
Government Veterinary Office, Jaffna
Pannai Road, Jaffna

கால்நடை மருத்துவ நிபுணர்

வைத்திய கலாநிதி.ரீ.மாறன்நேரடி.தொ.பே.: 021-2217112
கை.தொ.பே.: 077-0833726
ktmaran@yahoo .com
மேலதிக.கால்நடை மருத்துவ நிபுணர்Dr(Mrs).Briyangari Abhiramநேரடி.தொ.பே.:021-2217112
கை.தொ.பே.: 077-7631863
briyangari.s@gmail.com
Government Veterinary Office, Nallur
Palaly Road, Thirunelvely, Jaffna
கால்நடை மருத்துவ நிபுணர்Dr(Mrs).Y.VijayatharsinyGeneral: 021-2052207
கை.தொ.பே.: 077-7223051
svtharshini@gmail.com
மேலதிக.கால்நடை மருத்துவ நிபுணர்Dr.E.A.D.K.G.EgodawathaGeneral: 021-2052207
கை.தொ.பே.: 071-5905608
kalapanaegodawatta@gmail.com