மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

Web Banner5
பணிப்பாளர்

திரு.செல்லத்துரை உதயகுமார்
மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்
தொலைபேசி: 021-3215545
தொலைநகல் : 021-2241383
மின்னஞ்சல் :uthayakumar.pde@gmail.com

தொலைநோக்கு

வட மாகாணத்தின் அனைத்து சிறுவர்களுக்கும் எதிர்காலச் சவால்களை வெற்றி கொள்ளக்கூடியதான உன்னதமான கல்வி
 

பணிக்கூற்று

தரமான வாழ்க்கைப்பாங்குடன் வாழ்வதற்கான அறிவுமிக்க ஆளுமையுடைய சமுதாயம் உருவாக வழிப்படுத்தல்

நோக்கங்கள்

  • கல்வியில் சம வாய்ப்பை உறுதி செய்தல்
  • கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்தல்
  • நியாயத்துவமான வளப்பகிர்வை உறுதி செய்தல்
  • ஆளுகையையும் சேவை வளங்களையும் வலுப்படுத்தல்
  • விளைவு சார் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்தல்

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம்  :மருதனாமடம், சுன்னாகம்.

பொது தொ.பே இல :+94-21-2242806

தொலைநகல்: +94-21-2241383

மின்னஞ்சல்:  uthayakumar.pde@gmail.com

பதவி பெயர் தொ.பே இலமின்னஞ்சல்
மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்திரு.செல்லத்துரை உதயகுமார்அலு. தொ.பே:+94-21-2242800uthayakumar.pde@gmail.com
மேலதிக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்திரு.குலவீரசிங்கம் பிறேமகாந்தன்அலு. தொ.பே:+94-21-2242801developmentapde@gmail.com
மேலதிக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்திரு.மரியதாஸ் ஜேகுஅலு. தொ.பே:+94-21-2242802 
பிரதம கணக்காளர்திரு.எச்.சுரேஸ்குமார்அலு. தொ.பே:+94-21-2242806 
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திரு.எஸ்.சுரேந்திரன்அலு. தொ.பே:+94-21-2242806 

LATEST NEWS & EVENTS