மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

Web Banner5
பணிப்பாளர்

திரு.ரி.ஜோன் குயின்ரஸ் மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் தொலைபேசி: 021 224 2800 தொலைநகல் : 021-2241383 மின்னஞ்சல் :johnquintus2021@gmail.com

தொலைநோக்கு

வட மாகாணத்தின் அனைத்து சிறுவர்களுக்கும் எதிர்காலச் சவால்களை வெற்றி கொள்ளக்கூடியதான உன்னதமான கல்வி
 

பணிக்கூற்று

தரமான வாழ்க்கைப்பாங்குடன் வாழ்வதற்கான அறிவுமிக்க ஆளுமையுடைய சமுதாயம் உருவாக வழிப்படுத்தல்

நோக்கங்கள்

  • கல்வியில் சம வாய்ப்பை உறுதி செய்தல்
  • கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்தல்
  • நியாயத்துவமான வளப்பகிர்வை உறுதி செய்தல்
  • ஆளுகையையும் சேவை வளங்களையும் வலுப்படுத்தல்
  • விளைவு சார் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்தல்

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம்  :மருதனாமடம், சுன்னாகம்.

பொது தொ.பே இல :+94-21-2242806

தொலைநகல்: +94-21-2241383

மின்னஞ்சல்:  uthayakumar.pde@gmail.com

Big Dollar Casino Win Stories - #7 is Most Shocking
பதவி பெயர் தொ.பே இலமின்னஞ்சல்
மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்திரு.ரி.ஜோன் குயின்ரஸ்நேரடி:021 224 2800
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 077 398 1888
johnquintus2021@gmail.com npedudirector@gmail.com
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் (கல்வி அபிவிருத்தி)திருமதி பிரதீபா காயத்திரி கஜபதிநேரடி:0212242806
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 077101367
npdedev@gmail.com
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் (பொது நிர்வாகம்)உமா தங்கவேல்நேரடி:0212242806
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 0776945069
npeducation@yahoo.com
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் (கல்வி நிர்வாகம்)திருமதி யமுனா ராஜசீலன்நேரடி:021 224 2801
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 0776621674
educationnorthern@yahoo.com
பிரதம கணக்காளர்திரு.வி.வேல்நிதிநேரடி:021 224 2804
தொலைநகல்: 021 224 2646
கைபேசி: 0707475027
npedufin@gmail.com
பணிப்பாளர் – பாடசாலைகள் வேலைகள் திருமதி. வித்தியாதரன் அபிராமிநேரடி:021 222 2219
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 0772278900
dswmoenp@yahoo.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திருமதி வி.கிரிஜாநேரடி:021 224 2805
தொலைநகல்: 021 224 1383
கைபேசி: 0768697824
npeducation@yahoo.com

Updated on 09/01/2024