ஆளுநர் செயலகம்

governors office
ஆளுநர்

 


தொ.இல: +94-21-2219375
தொ.நகல்: +94-21-2219374
மின்னஞ்சல்:hgnp.op@gmail.com

பணி நோக்கு

வட மாகாண மக்களின் அபிலாசைகளை மாகாண சபை முறைமை ஊடாகவும் மத்திய அரசு முறைமை ஊடாகவும் நிறைவேற்றல்

 நோக்கம்

சட்ட வரைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு சமூக, பொருளாதார, கலாசார, அபிவிருத்தி என்பவற்றுக்காக கொள்கைகளை உருவாக்கலும் அவற்றை செயற்படுத்தலும்

குறிக்கோள்கள்

  • மாகாண சபையின் அரசியலமைப்பு கட்டளையின் படி அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்துதல்.
  • மாகாண பொதுச் சேவையின் தரத்தை மேம்படுத்தல் (மனிதவள கொள்கை)
  • பௌதீக வளங்களின் தரத்தை மேம்படுத்தல்
  • உருலாக்கப்பட்ட அனைத்து கடமைகளுக்குமான சட்டவரைமுறைகளை ஏற்படுத்தல்
  • கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு செய்ற்பாடுகளை பயனுள்ள விதத்தில் அதிகரித்தல்
  • நிறுவனங்கிடையிலான சிறப்பான ஒருங்கிணைப்பை அதிகரித்தல்
ஆளுநரின் செயலாளர்

திரு.சி.சத்தியசீலன்
தொ.இல: +94-21-222 0660
தொ.நகல்: +94-21-222 0661
கைபேசி: +94-774933994
மின்னஞ்சல்:
sathiyaseelan1964@gmail.com

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம்  : பழைய பூங்கா, கண்டி வீதி, சுண்டுக்குளி, யாழ்ப்பாணம்.

பொது தொ.பே இல :+94-21-2220660

தொ.நகல் . :  +94-21-2220661

மின்னஞ்சல்: npcgovernor@gmail.com

பதவிபெயர்
தொலைபேசி இலமின்னஞ்சல்
கௌரவ ஆளுநர் நேரடி: +94-21-2219370
தொலைநகல்: +94-21-2219370
hgnp.op@gmail.com
ஆளுநரின் செயலாளர்திரு.எஸ்.சத்தியசீலன்நேரடி: +94-21-2219372
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி:+94-774933994
sathiyaseelan1964@gmail.com
உதவிச் செயலாளர்திரு.ஜே.எக்ஸ்.செல்வநாயகம்நேரடி: +94-21-3202501
தொலைநகல்: +94-21-2220661
கைபேசி:+94-773174628
jxselva@gmail.com
கணக்காளர்திரு சஜித் சாந்தகுமார்நேரடி: +94-21-3217559
தொலைநகல்: +94-21-2220661
கைபேசி:+94779581546
npgsacc@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்திருமதி.அனுசுயா இராஜவரதன்நேரடி: +94-21-2220660
தொலைநகல்: +94-21-2220661
கைபேசி:+94777247582
npcgovernor@gmail.com
பிரத்தியேக செயலாளர்திரு.ஏ.ரி. வதீஸ் வருண்நேரடி: +94-21-221-9373
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி:+94-771910630
vathees@gmail.com
இணைப்பு செயலாளர்திரு.கதிர்வேலு செவ்வேள்பொது: +94-21-2219375
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி:+94776271241
pronpgovernor@gmail.com
இணைப்பு செயலாளர் பொது: +94-21-2219375
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி:
 
ஊடக செயலாளர்கயானி மகேஷிக்காபொது: +94-21-2219375
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி:+0701380193
gayanimaheshikauoc@gmail.com
பொதுசன தொடர்பு அதிகாரி பொது: +94-21-2219375
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி:
 
பிரத்தியேக உதவியாளர்திரு.டபிள்யூ.எல்.ஏ.சாலிந்த விஜயகோன்பொது: +94-11-2883371
தொலைநகல்: +94-11-2885436
கைபேசி:94-777281346
asankawijekoon44@gmail.com

LATEST NEWS & EVENTS