ஆளுநர் செயலகம்

governors office
ஆளுநர்


கௌரவ ஆளுநர் திருமதி.பி.எஸ்எம்.சாள்ஸ்
தொ.இல: +94-21-2219375/76
தொ.நகல்: +94-21-2219374
மின்னஞ்சல்:governornorthernprovince@np.gov.lk

பணி நோக்கு

வட மாகாண மக்களின் அபிலாசைகளை மாகாண சபை முறைமை ஊடாகவும் மத்திய அரசு முறைமை ஊடாகவும் நிறைவேற்றல்

 நோக்கம்

சட்ட வரைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு சமூக, பொருளாதார, கலாசார, அபிவிருத்தி என்பவற்றுக்காக கொள்கைகளை உருவாக்கலும் அவற்றை செயற்படுத்தலும்

குறிக்கோள்கள்

  • மாகாண சபையின் அரசியலமைப்பு கட்டளையின் படி அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்துதல்.
  • மாகாண பொதுச் சேவையின் தரத்தை மேம்படுத்தல் (மனிதவள கொள்கை)
  • பௌதீக வளங்களின் தரத்தை மேம்படுத்தல்
  • உருலாக்கப்பட்ட அனைத்து கடமைகளுக்குமான சட்டவரைமுறைகளை ஏற்படுத்தல்
  • கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு செய்ற்பாடுகளை பயனுள்ள விதத்தில் அதிகரித்தல்
  • நிறுவனங்கிடையிலான சிறப்பான ஒருங்கிணைப்பை அதிகரித்தல்
ஆளுநரின் செயலாளர்

திரு மு.நந்தகோபாலன்
தொ.இல : +94-21-221 9375/76
நேரடி: +94-21-221 9372
கைபேசி:
தொ.நகல்: +94-21-221 9374
மின்னஞ்சல்: secgov@np.gov.lk

தொடர்பு அட்டவணை

அஞ்சல் விலாசம்  : பழைய பூங்கா, கண்டி வீதி, சுண்டுக்குளி, யாழ்ப்பாணம்.
பொது தொ.பே இல :+94-21-2220660
தொ.நகல் . :  +94-21-2220661
மின்னஞ்சல்: npcgovernor@gmail.com , hgnp.op@gmail.com
பதவி பெயர் தொலைபேசி இல மின்னஞ்சல்
கௌரவ ஆளுநர்  திருமதி.பி.எஸ்எம்.சாள்ஸ் பொது: +94-21-2219375/76
தொலைநகல்: +94-21-2219374
governornorthernprovince@np.gov.lk
hgnp.op@gmail.com
ஆளுநரின் செயலாளர் திரு மு.நந்தகோபாலன் பொது: +94-21-221 9375/76
நேரடி: +94-21-221 9372
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி: 0705000990
secgov@np.gov.lk
hgnp.op@gmail.com
உதவிச் செயலாளர் திரு.க.ஏகாந்தன் பொது: +94-21-2220660
நேரடி: +94-21-3202501
தொலைநகல்: +94-21-2220661
கைபேசி:0778380007
asgov@np.gov.lk
npcgovernor@gmail.com
உதவிக் காணி ஆணையாளர் திருமதி.எஸ்.சிவப்பிரியா பொது: +94-21-2220660
தொலைநகல்: +94-21-2220661
கைபேசி:0777360783
npcgovernor@gmail.com
உதவிப் பணிப்பாளர் – திட்டமிடல் திரு.ஜே.எக்ஸ்.செல்வநாயகம் பொது: +94-21-2219375/76
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி:0773174628
hgnp.op@gmail.com
கணக்காளர் திரு.ஏ.கலைச்செல்வன் பொது: +94-21-2220660
தொலைநகல்: +94-21-2220661
கைபேசி:0776944543
npgsacc@gmail.com
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் திரு.வி.பிரகலாதன் பொது: +94-21-2220660
தொலைநகல்: +94-21-2220661
கைபேசி:+94774443250
npcgovernor@np.gov.lk
இணைப்புச் செயலாளர் திரு.நிரான் மல்லவஆராய்ச்சி பொது: +94-21-2219375/76
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி:0765472586
coordsecnpgs@gmail.com
பொதுமக்கள் தொடர்பாடல் உத்தியோகத்தர் திரு. குலசிங்கம் வசீகரன் பொது: +94-21-2219375/76
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி:0773788795
progovnpc@gmail.com
ஊடகச் செயலாளர் திரு.உபுல் பாலசூரிய பொது: +94-21-2219375/76
தொலைநகல்: +94-21-2219374
கைபேசி:0717058181
npgmediaunit@gmail.com

Updated on 02/09/2023