13වන පළාත් මට්ටමේ හොකී තරඟාවලිය

13වන පළාත් මට්ටමේ කාන්තා, පිරිමි හොකී තරඟාවලියක් යාපනය 2019 අප්‍රේල් මස 06,07 දිනයන්හි පවත්වනු ලැබිණ. උතුරු පළාත් ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම තරඟාවලිය පවත්වනු ලැබිණි.

 පිරිමි

ප්‍රථම ස්ථානය  –                  මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය

දෙවන ස්ථානය  –                යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

තෙවන ස්ථානය  –              වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය

 

කාන්තා

Top Online Casinos in New Jersey for 2023 [UPDATED]

ප්‍රථම ස්ථානය  –                  යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

දෙවන ස්ථානය  –                දිස්ත්‍රික්කය