සුළං මෝල ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ වාර්තාව උතුරු පළාත් සභා වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කළ යුතුයි. – උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර

උතුරු පළාතේ සුළං මෝල් ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රතිලාභ සහ පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් පිළිබඳ වාර්තාව මහජනයාගේ අවධානය සඳහා උතුරු පළාත් සභා වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කළ යුතු බව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා පැවසීය.

ඩිජිටල් තාක්ෂණය හරහා ආණ්ඩුකාරවරයා මෙම හමුවට සම්බන්ධ වූ අතර මාරවන්පුලව් ගම්මානයේ ජනතා නියෝජිතයින්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් අතර මේ සම්බන්ධයෙන් වූ සාකච්ඡාව පසුගිය 24 වනදා පැවැත්විණි.

සුළං මෝල ඉදිකිරීමට එරෙහිව මාරවන්පුලාවු ජනතාව විසින් අත්සන් කරන ලද ලියවිල්ලක් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ලේකම් වෙත නියෝජිතයින් විසින් ඉදිරිපත් කරමින් මෙම සුළං මෝල් කෙරටිව් සිට තානන්කිලප්පු දක්වා නේවාසික නොවන ප්‍රදේශවල පිහිටුවීමට පියවර ගන්නා ලෙස මාරවන්පුලාවු ජනතා නියෝජිතයෝ ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටි යේය.

ලබන සිකුරාදා වන විට ඒ සඳහා සකස් කර ඇති වාර්තාවේ ගැටලු පිළිබඳව ප්‍රදේශීය සභාව විසින් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයට දැනුම් දිය යුතු බව ආණ්ඩුකාරවරයා සඳහන් කළේය

මෙම කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සාමාජිකයන් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කළ අතර ජනතාව වෙනුවෙන් එක් අෙයක් , ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙනුවෙන් එක් අෙයක් සහ ආණ්ඩුකාරවරයා වෙනුවෙන් එක් අෙයක් ෙලස එය සමන්විත ෙව්.

මේ පිළිබඳව මීළඟ සාකච්ඡාව ඔක්තෝම්බර් මස 8 වන දින පවත්වන බව ආණ්ඩුකාරවරයා පැවසූ අතර එම රැස්වීමේදී අවසන් තීරණයක් ගන්නා බවට සහතික විය.

මෙම සාකච්ඡාවට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති සහ චවාකච්චේරි ප්‍රදේශීය සභාවේ නිලධාරීන්, වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් සහභාගී වූහ.