සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

wa_banner

කොමසාරිස්

එම්. නන්තගෝපාලන් මහතා

කොමසාරිස්

දු.අ: 021 205 7063
ජංගම: 0777492081
ෆැක්ස්: 021 205 7062

විද්‍යුත් තැපෑල: ccdnp@gmail.com

දැක්ම:

උතුරු  පළාතේ තිරසාර සමාජීය ආර්ථික සංවර්ධන ප්‍රවර්ධනය කර  ප්‍රබල ආයතනයක් ‍ලෙසින් සමූපකාර අංශය නගා සිටුවීම.

මෙහෙවර:

සමූපකාර සාරධර්ම වලට පහසුකම් සැළැසීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ග්‍රාමීය මට්ටමින් සුළු හා මධ්‍යම කර්මාන්ත නිර්මාණය ,සකසුරුවම්,ඉතිරි කිරීම හා අයකළ හැකි ණය ක්‍රමවේද සංවර්ධනය කිරීම, සාධාරණ හා විශ්වාසනීය පාරිභෝගික සේවා සඳහා විධිවිධාන සැළැස්වීම හා ඒ සමඟ ග්‍රාමීය ජනයා නගාසිටුවීමට අවශ්‍ය අනුමත  ශක්ති කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙසින් සමූපකාර තත්ත්වය වෙනස් කළ හැකි පරිදි  ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගා සිටුවීම.

සම්බන්ධතා විස්තරය

තැපැල් ලිපිනය: සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය, නුවර පාර, කයිතඩි, යාපනය.

සාමාන්ය දුරකථන: 021 205 7062

ෆැක්ස්: 021 205 7062

විද්‍යුත් තැපෑල: ccdnp@mail.comccdnpc@gmail.com 

තනතුරනම දුරකථන අංකය විද්යුත් තැපෑල
සමූපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්එම්. නන්තගෝපාලන් මහතාසෘජු: 021 205 7063
ජංගම: 0777492081
සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයනුවර පාරකයිතඩියාපනය.
ගණකාධිකාරිම්. සත්තියරූබන් මහත්මිය

සෘජු: 021 223 2212

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයනුවර පාරකයිතඩියාපනය.
පරිපාලන නිලධාරින්. සෞන්දරරාජන් මහත්මිය

සෘජු: 021 205 7062

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයනුවර පාරකයිතඩියාපනය.
සහකාර කොමසාරිස්, යාපනයපී. මොහන් මහතා සෘජු: 021 222 2186සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (යාපනය),  අංක .857, කේ.කේ. එස් පාර, යාපනය.
සහකාර කොමසාරිස්, කිලිනොච්චිකේ. නල්ලතම්බි මහත්මියසෘජු: 021 228 3959සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (කිලිනොච්චි),  ඩිපෝ හන්දිය, නුවර පාර, කිලිනොච්චිය
සහකාර කොමසාරිස්, මුලතිව්යූ. සුබසිංහ මහතාසෘජු: 021 229 0011
ජංගම: 0776293141
සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (මුලතිව්),  PWD හන්දිය, මුලතිව්
සහකාර කොමසාරිස්, වවුනියාවඅයි. සුබසිංහ මහත්මිය සෘජු: 024 222 2874
ජංගම: 0776408886
සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (වවුනියාව), ස්ටේෂන් වීව් පාර, චක්රල්ඩ් පාර, වව්නියාව 
සහකාර කොමසාරිස්, මන්නාරම ඒ. සෙබමාලෛ මහතාසෘජු: 023 222 2156
ජංගම: 0774951929

සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (වවුනියාව), ස්ටේෂන් වීව් පාර, චක්රල්ඩ් පාර, වව්නියාව  

අධ්යක්ෂක(Actg) වවුනියාව (PCTI)ජී. චන්ද්‍රසේගරම් මහතා

සෘජු: 024 222 3585

පළාත් සමුපකාර පුහුණු ආයතනය, කෝවිල් පාර, කුරුමන්කාඩු, වවුනියාව