සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

wa_banner

කොමසාරිස්

 

කොමසාරිස්

දු.අ: 021 205 7063
ජංගම: 
ෆැක්ස්: 021 205 7062

විද්‍යුත් තැපෑල: ccdnp@mail.com

Best Casino Welcome Bonuses (Updated for 2023) - Indivisible Gaming

දැක්ම:

උතුරු  පළාතේ තිරසාර සමාජීය ආර්ථික සංවර්ධන ප්‍රවර්ධනය කර  ප්‍රබල ආයතනයක් ‍ලෙසින් සමූපකාර අංශය නගා සිටුවීම.

මෙහෙවර:

සමූපකාර සාරධර්ම වලට පහසුකම් සැළැසීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ග්‍රාමීය මට්ටමින් සුළු හා මධ්‍යම කර්මාන්ත නිර්මාණය ,සකසුරුවම්,ඉතිරි කිරීම හා අයකළ හැකි ණය ක්‍රමවේද සංවර්ධනය කිරීම, සාධාරණ හා විශ්වාසනීය පාරිභෝගික සේවා සඳහා විධිවිධාන සැළැස්වීම හා ඒ සමඟ ග්‍රාමීය ජනයා නගාසිටුවීමට අවශ්‍ය අනුමත  ශක්ති කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙසින් සමූපකාර තත්ත්වය වෙනස් කළ හැකි පරිදි  ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගා සිටුවීම.

සම්බන්ධතා විස්තරය

තැපැල් ලිපිනය: සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය, නුවර පාර, කයිතඩි, යාපනය.

සාමාන්ය දුරකථන: 021 205 7062

ෆැක්ස්: 021 205 7062

විද්‍යුත් තැපෑල: ccdnp@mail.com

තනතුරනම දුරකථන අංකය විද්යුත් තැපෑල
සමූපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් සෘජු: 021 205 7063
ජංගම
සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයනුවර පාරකයිතඩියාපනය.
ගණකාධිකාරි 

සෘජු: 021 223 2212

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයනුවර පාරකයිතඩියාපනය.
පරිපාලන නිලධාරි 

සෘජු: 021 205 7062

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයනුවර පාරකයිතඩියාපනය.
සහකාර කොමසාරිස්, යාපනය සෘජු: 021 222 2186සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (යාපනය),  අංක .857, කේ.කේ. එස් පාර, යාපනය.
සහකාර කොමසාරිස්, කිලිනොච්චි සෘජු: 021 228 3959සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (කිලිනොච්චි),  ඩිපෝ හන්දිය, නුවර පාර, කිලිනොච්චිය
සහකාර කොමසාරිස්, මුලතිව් සෘජු: 021 229 0011
ජංගම
සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (මුලතිව්),  PWD හන්දිය, මුලතිව්
සහකාර කොමසාරිස්, වවුනියාව සෘජු: 024 222 2874
ජංගම
සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (වවුනියාව), ස්ටේෂන් වීව් පාර, චක්රල්ඩ් පාර, වව්නියාව 
සහකාර කොමසාරිස්, මන්නාරම සෘජු: 023 222 2156
ජංගම

සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (වවුනියාව), ස්ටේෂන් වීව් පාර, චක්රල්ඩ් පාර, වව්නියාව  

Awesome Real Money Android Gambling Apps
අධ්යක්ෂක(Actg) වවුනියාව (PCTI) 

සෘජු: 024 222 3585

පළාත් සමුපකාර පුහුණු ආයතනය, කෝවිල් පාර, කුරුමන්කාඩු, වවුනියාව