සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

wa_banner

කොමසාරිස්

පි. වාගීෂන් මහතා

කොමසාරිස්

දු.අ: 021 205 7063
ජංගම: 0773868567
ෆැක්ස්: 021 205 7062

විද්‍යුත් තැපෑල: ccdnp@gmail.com

දැක්ම:

උතුරු පළාත් දිස්ත්‍රික්ක පහේම ජීවත් වන ජනතාවගේ සමාජීය, ආර්ථික සහ සංස්කෘතික වර්ධනය සඳහා සමූපකාර ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය හා බලය පැවරීම.

මෙහෙවර:

සමුපකාර සේවා ප්රවර්ධනයට, සමාජීය ආර්ථික සම්පත් මහජනයා තුල බෙදාහැරීම මගිත් සමුපකාර අගයත් ප්රවර්ධනය, පහසුකම් සැපයීම සහ මානව සංවර්ධනය පාදක ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබාදීම

සම්බන්ධතා විස්තරය

තැපැල් ලිපිනය: සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය, නුවර පාර, කයිතඩි, යාපනය.

සාමාන්ය දුරකථන: 021 205 7062

ෆැක්ස්: 021 205 7062

විද්‍යුත් තැපෑල: ccdnp@mail.comccdnpc@gmail.com 

තනතුරනම දුරකථන අංකය විද්යුත් තැපෑල
සමූපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස්පි. වාගීෂන් මහතාසෘජු: 021 205 7063
ජංගම: 0773868567
සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයනුවර පාරකයිතඩියාපනය.
ගණකාධිකාරිම්. සත්තියරූබන් මහත්මිය

සෘජු: 021 223 2212

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයනුවර පාරකයිතඩියාපනය.
පරිපාලන නිලධාරින්. සෞන්දරරාජන් මහත්මිය

සෘජු: 021 205 7062

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයනුවර පාරකයිතඩියාපනය.
සහකාර කොමසාරිස්, යාපනයපී. මොහන් මහතා සෘජු: 021 222 2186සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (යාපනය),  අංක .857, කේ.කේ. එස් පාර, යාපනය.
සහකාර කොමසාරිස්, කිලිනොච්චිකේ. නල්ලතම්බි මහත්මියසෘජු: 021 228 3959සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (කිලිනොච්චි),  ඩිපෝ හන්දිය, නුවර පාර, කිලිනොච්චිය
සහකාර කොමසාරිස්, මුලතිව්යූ. සුබසිංහ මහතාසෘජු: 021 229 0011
ජංගම: 0776293141
සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (මුලතිව්),  PWD හන්දිය, මුලතිව්
සහකාර කොමසාරිස්, වවුනියාවඅයි. සුබසිංහ මහත්මිය සෘජු: 024 222 2874
ජංගම: 0776408886
සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (වවුනියාව), ස්ටේෂන් වීව් පාර, චක්රල්ඩ් පාර, වව්නියාව 
සහකාර කොමසාරිස්, මන්නාරම ඒ. සෙබමාලෛ මහතාසෘජු: 023 222 2156
ජංගම: 0774951929

සමුපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය (වවුනියාව), ස්ටේෂන් වීව් පාර, චක්රල්ඩ් පාර, වව්නියාව  

අධ්යක්ෂක(Actg) වවුනියාව (PCTI)ජී. චන්ද්‍රසේගරම් මහතා

සෘජු: 024 222 3585

පළාත් සමුපකාර පුහුණු ආයතනය, කෝවිල් පාර, කුරුමන්කාඩු, වවුනියාව