සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

wa_banner

අධ්‍යක්ෂ

 

අහල්යා සෙගරාජා මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ

දු.අ: 021 223 1724

ෆැක්ස්: 021 223 1725    

විද්‍යුත් තැපෑල: ahalyasega@gmail.com

මෙහෙවර:

සමාජයේ ඉතා අසරණ තත්ත්වයේ ජීවත්වන දිළිඳු වැඩිහිටි විවිධ හැකියාවන් ඇති සහ දිගුකාලීන රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් සඳහා පුනරුත්ථාපන උපකාර ලබාදීම මගින් ඔවුන් ජාතික සමාජ සංවර්ධනයේ කොටස්කරුවන් කිරීම.

අරමුණු

 • දිළිඳු ජනයාගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සාක්ෂාක් කිරීම.
 • කායික හා මානසික වශයෙන් පීඩාවට පත්වූවන් සහ විවිධ හැකියාවන් ඇති පුද්ගලයන් හට මාසිකව උපකාර කිරීම.
 • වැඩිහිටියන් ආරක්ෂා කිරීම සහ රැකබලා ගැනීම

ප්රාධාන ක්රිනයාකාරකම්

 • මාසිකව මහජන ආධාර දීමනාව ගෙවීම.
 • දිළිඳු පවුල් සඳහා ස්වයං රැකියා ආධාර ලබාදීම.
 • විවිධ හැකියාවන් ඇති පුද්ගලයන් සඳහා ආධාරක උපකරණ සහ වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම.
 • විවිධ හැකියාවන් ඇති පුද්ගලයන්ගේ නිවාස වලට සහ වැඩිහිටි නිවාස සඳහා උපකාර කිරීම.
 • දිගුකාලීන රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් සඳහා උපකාර කිරීම.
 • රජයේ වැඩිහිටි නිවාස නඩත්තු කිරීම.
 • අප දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී ඇති ස්වෙච්ඡා සංවිධාන මගින් නඩත්තු කරන වැඩිහිටි නිවාස සඳහා නඩත්තු ප්‍රතිපාදන ලබාදීම.
 • වැඩිහිටියන් සඳහා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම.
 • ස්වභාවික විපත්වලින් පීඩාවට පත්වූවන්ට වන්දි මුදල් ලබාදීම.

 

සම්බන්ධතා විස්තරය

තැපැල් ලිපිනය:සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය, නුවර පාර, කයිතඩි, යාපනය සාමාන්ය දුරකථන: 021 320 2464 ෆැක්ස් : 021 223 1725 විද්‍යුත් තැපෑල:  socialnp@sltnet.lk
තනතුර නම දුරකථන අංකය විද්යුත් තැපෑල
අධ්‍යක්ෂ අහල්යා සෙගරාජා මහත්මිය සෘජු: 021 223 1724
ෆැක්ස්: 021 220 1725
ගණකාධිකාරි යු.අහිලා මහත්මිය සෘජු: 021 753 9146
පරිපාලන නිලධාරි ටී. අමිර්තා මෙනවිය සෘජු: 021 753 9145
සමාජ සේවා නිලධාරි – ප්‍රධාන කාර්යාලය එන්. රාජමනෝහරන් මහතා සෘජු: 021 320 2464
සෝ