සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය දෙපාර්තමේන්තුව

Web-Banner12b-ochp2uq4qkj8lbu4p75o3kj6ahkskpzneazcrtu3gs

අධ්‍යක්ෂක

වෛද්‍ය ආචර්‍යය එස්.වශීකරන්

පළාත් අධ්‍යක්ෂක, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකතන: +94-021-2212653
ෆැක්ස්: +94-021-2212652
ෆැක්ස්: 077-3868584
විද්‍යුත් තැපෑල: npdaph@yahoo.com

Hollywood Casino Bonus Offers & Why They are Worth It

දැක්ම:

උතුරැ පලාතේ සත්ව නිෂ්පාදනයේ යෙදන ජනතාවගේ ජීවන තත්වය ඉහල නංවමින් සත්ව නිෂ්පාදනය අතින් ස්වයංපෝෂිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට දායක වීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන් :

  • කිරි නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • මස් නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • බිත්තර නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • ගොවි ක්‍රමවල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සහ තාක්ෂණික මග පෙන්වීම.
  • පශු සම්පත් නිෂ්පාදන සඳහා වෙළඳපල සම්බන්ධතා සහ වෙළඳපල අවස්ථාවැඩිකිරීම
  • පුද්ගලික අංශය සමඟ කර්මාන්ත හා ව්‍යවසාය ප්‍රවර්ධනය.
  • සත්ව විද්‍යාත්මක රෝග පාලනය කරයි
  • ප්‍රතිලාභීන්ගේ ආයතනික සංවර්ධනය.
  • රජයේ ආයතනවල සාහිත්‍යය ඉහල තැන්වීම

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :   # 135, Kachcheri Nallur Road, Jaffna

පොදු දුරකථන අංකය :  021- 221 9251

Jackpot World Casino Tips You Need To Win The Big One!

ෆැක්ස් අංකය : 021-2212652

විද්‍යුත් තැපෑල : npdaph@yahoo.com


තනතුර
නම 
දුරකතන අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල
DirectorDr.S.VaseeharanDirect: 021-2212653
Fax: 021-2212652
Mobile: 077-3868584
npdaph@yahoo.com
Additional Provincial DirectorDr.G.RagunathanDirect: 021-2212681
Fax: 021-2212652
Mobile: 077-2487595
ragunathangvs@gmail.com
Subject Matter SpecialistDr(Mrs).T.ThabothiniDirect: 021-2212682
Fax: 021-2212652
Mobile: 071- 8475333
drthobothini@yahoo.com
Deputy Provincial DirectorDr.(Mrs).S.MahendrarajaDirect: 021-3215501
Fax: 021-2212652
Mobile: 077-9013489
sahu.mahen@yahoo.com
Deputy DirectorDr(Miss)C.P.MariathasanDirect: 021-3215501
Fax: 021-2212652
Mobile:  071-1009595
christine.mariathasan@yahoo.com
Veterinary SurgeonDr.(Miss).F.JuliyanaDirect: 021-2212654
Fax: 021-2212652
Mobile: 077-3638953
juliyana.francis@yahoo.com
Veterinary SurgeonDr.(Mrs.).A.MajuraDirect: 021-2212654
Fax: 021-2212652
Mobile:  077-3433671
maju.majura@gmail.com
Veterinary SurgeonDr.M.H.T.D.JayathilakaDirect: 021-2212654
Fax: 021-2212652
Mobile:  077-7948653
thathsarajayathilake@gmail.com
Deputy DirectorDr(Miss)C.P.MariathasanDirect: 021-3215501
Fax: 021-2212652
Mobile:  071-1009595
christine.mariathasan@yahoo.com
AccountantMr.K.SritharanDirect: 021-2219510
Mobile: 077-5151793
sritar1974@yahoo.com
Administrative OfficerMr.K.ShanthirakumarDirect: 021-2212652
Mobile: 077-9065017
shanromiyo@yahoo.com
Office of The Deputy Director of Animal Production & Health, Jaffna
Palaly Road, Thirunelveli, Jaffna
Deputy Director of AgricultureDr(Mrs).V.AmirthalinghamDirect: 021-2213958
Fax: 021-2222387
Mobile: 077-0369089
adaphjaffna@gmail .com
Veterinary SurgeonDr.D.P.H.FernandoDirect: 021-2222387
Fax: 021-2222387
Mobile: 071-9559911
piumefernando200@gmail.com
LDI(Special)Mrs.K.JeyanthathiviDirect: 021-2222387
Fax: 021-2222387
Mobile: 077-0833726
 
Government Veterinary Office, Jaffna
Pannai Road, Jaffna
Veterinary SurgeonDr.T.MaranDirect: 021-2217112
Mobile: 077-0833726
ktmaran@yahoo .com
Additional Veterinary SurgeonDr(Mrs).Briyangari AbhiramDirect: 021-2217112
Mobile: 077-7631863
briyangari.s@gmail.com
Government Veterinary Office, Nallur
Palaly Road, Thirunelvely, Jaffna
Veterinary SurgeonDr(Mrs).Y.VijayatharsinyGeneral: 021-2052207
Mobile: 077-7223051
svtharshini@gmail.com
Additional Veterinary SurgeonDr.E.A.D.K.G.EgodawathaGeneral: 021-2052207
Mobile: 071-5905608
kalapanaegodawatta@gmail.com