සත්‍ය, එකමුතුකම සහ සංහිඳියාව පිළිබඳ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවේ අතුරු ලේකම් කාර්යාල කටයුතු යාපනයේ.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නිර්දේශය මත පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් ස්ථාපිත කිරීමට යෝජිත  සත්‍ය,  සමගිය සහ සංහිඳියාව සඳහා වූ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවේ අතුරු ලේකම් කාර්යාලයේ සාමාජිකයින්, ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.  චාර්ල්ස් මහත්මිය, කොළඹදී  ඊයේ  2023. 12. 09 හමුවී සාකච්ඡා කළහ. යෝජිත ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්  Dr. අසංග ගුණවංශ, අතුරු ලේකම් කාර්යාලයේ ප්රතිපත්ති අංශ ප්ර්ධානී Dr. යූවී තංගරාජා, අතුරු ලේකම් කාර්යාලයේ නීති අංශයේ නිලධාරී නිසන්තේනි රත්නම්,  යෝජිත කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ විධායක නිලධාරී සහ නීති අංශයේ ප්‍රධානියා අශ්විනි අප්පංගම ඇතුළු පිරිසක් හමුවූහ.

යෝජිත ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවේ ප්රධාන අරමුණ වන්නේ පශ්චාත් යුධ සමයේ  ශ්රීලාංකික පුරවැසියන්ගේ දුක්ගැනවිලි පිළිබඳ සත්ය සොයා ගැනීම සඳහා ප්රතිසන්ධානය, වන්දි ගෙවීම සහ තිරසාර සාමය සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සැලසීමයි.

Sites to Play Free No Deposit Poker Online in 2023

ස්වාධීන සත්ය කොමිෂන් සභාවට අවශ්ය නෛතික හා ප්රතිපත්ති රාමුව, මෙහෙයුම් ක්රියා පටිපාටි සහ මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීම සඳහා පත් කර ඇති සත්ය හා ප්රතිසන්ධාන යාන්ත්රණය සඳහා වන අතුරු ලේකම් කාර්යාලයේ කටයුතුවල ප්රගතිය සාකච්ඡා කිරීමට කමිටුව ඊයේ සවස උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය හමුවිය.

ඒ අනුව, යාපනයට පැමිණ සිටින සත්ය ය, එකමුතුකම සහ සංහිඳියාව පිළිබඳ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවේ අතුරු ලේකම් කාර්යාලය ලබන 12 වැනිදා දක්වා ආගමික නායකයන්, රාජ්ය නිලධාරීන්, විශ්වවිද්යාල සිසුන් සහ මහජනතාව හමුවී සංහිඳියා යාන්ත්ර ණය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අදහස්වලට සවන් දී ලබාදීමට නියමිතය.

කොමිසමට අදාළ පැහැදිලි කිරීම්.