සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner7
සහකාර අධ්යක්ෂක

Mrs .B. Abiramy
දුරකථන අංකය: +94-21-3202568
ෆැක්ස්:+94-21-2054105
තැපෑල:npccultural@gmail.com

දැක්ම

නවීකරණයට අනුබල දෙන හා ජීවන සැලැස්මෙ‘ ආකාරය තහවුරු කරන අනගි සංස්කෘතික සම‘ප%දායන් හා සාරධර්ම මත පදනම‘ වූ සමාජයක්
 

මෙහෙවර

පාරම‘පරික කලා හා සංස්කෘතිය සංරක්ෂණය හා වර්ධනය කිරීමල පර්යේෂණ දිරිගැන්වීමත නිර්මාණාත්මක ක%ියාකාරකම‘වලට පහසුකම‘ ලබා දීම හා මෙම ක්ෂෙත%යේ කැපී පෙනෙන පුද්ගලයන් ගෞරව කිරීම හා භාෂා හා සාහිත්‍ය සංවර්ධනය පෝෂණය කිරීමට පහසුකම‘ සැපයීම
 
 

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :-සෙම්මනි පාර, නල්ලූර්, යාපනය

පොදු.දු.අ :- +94-21-2054105

ෆැක්ස් :- +94-21-2054105

විද්‍යුත් ලිපිනය :- npc.culture@gmail.com

තනතුර නම දුරකථන අංකය  විද්‍යුත් ලිපිනය
සහකාර අධ්යක්ෂකMrs .B. Abiramyසෘජු :+94-21-3202568 
පරිපාලන නිලධාරිMs.S.Kanthasamyසෘජු :+94-21- 205 4105