ශ්‍රී ලංකාවේ නෝර්වේ තානාපතිවරයා ආණ්ඩුකාරතුමා හමුවිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නෝර්වේ තානාපති කාස්ට්ටේසේදර් මහතා අද (07) දින උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාව ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී හමුවිය.