ශ්‍රී ලංකාවේ නෝර්වේ තානාපතිවරයා ආණ්ඩුකාරතුමා හමුවිය.

Best Online Poker Sites in the US

ශ්‍රී ලංකාවේ නෝර්වේ තානාපති කාස්ට්ටේසේදර් මහතා අද (07) දින උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාව ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී හමුවිය.