යාපනය වලි උතුරු ප්‍රදේශයට ආණ්ඩුකාරතුමා සංචාරයක යෙදුණි.

යාපනය වලිකාමම් උතුරු ප්‍රදේශයට 2019 මාර්තු 31 වන දින පෙරවරු සංචාරයේ යෙදුණු ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා එම ප්‍රදේශයේ පවතින තත්වය පිළිබඳ නිරීක්ෂණයේ යෙදුණි.

ජෙනීවා මානව හිමිකම් සභා සැසිවාරයට පසු යුධහමුදාව යටතේ පවතින මහජනතාවට අයිති ඉඩම් නිදහස් කිරීම පිළිබඳ ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීමේ අරමුණින් සහ මීට පෙර යුධ හමුදාව විසින් මහජනතාව හට නිදහස් කරනු ලැබූ ඉඩම් වල සිදු කරමින් පවතින නැවත පදිංචි කිරීමේ සංවර්ධන කටයුතු සහ මෙම ප්‍රාදේශිය ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් පිළිබඳවත් සොයා බැලීම ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ වලිකාමම් උතුරු චාරිකාවේ අරමුණ විය.

මීට පෙර වලි – උතුරු අධි ආරක්ෂක කලාපයට අයත් මයිලීට්ටි කානික්කෛ මාදා දේවාලය හා එයට සම්බන්ධව පවතින මයිලීට්ටි රෝමන් කතෝලික පාසලේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳ නිරීක්ෂණයේ යෙදුණු ආණ්ඩුකාරතුමා එම ස්ථාන නිදහස් කිරීම පිළිබඳවත්, අධි ආරක්ෂක කලාපයේ තවමත් ආරක්ෂක අංශය යටතේ ඇති මහජන ඉඩම් නිදහස් කිරීම පිළිබඳවත් ආරක්ෂක අංශය සමග සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.
එමෙන්ම, වලි උතුරු ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂක බල සේනාව යටතේ පවතින ඉඩම් වලින් අක්කර 400 ක් පමණ ඉඩම් ප්‍රමාණයක් මහජනතාව වෙතට නිදහස් කිරීමේ කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවට පැවසූ ආරක්ෂක අංශය මේ සඳහා වූ මුදල් ලැබීමෙන් අනතුරුව මෙම ඉඩම් මහජනතාව වෙතට භාර දීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිත බවත් මෙහිදී පවසනු ලැබූහ.
ඉන් අනතුරුව මෑතකදී යුධහමුදාව යටතේ තිබී මහජනතාව වෙතට නිදහස් කරනු ලැබූ මයිලීට්ටිකරෛ උතුරු ප්‍රදේශයට චාරිකාවේ යෙදුණු ආණ්ඩුකාරතුමා එහි වත්මන් තත්වය පිළිබඳ සොයා බැලූ අතර වලි උතුරු නැවත පදිංචි කිරීමේ සංගම් සභාපති ගුණබාලසිංගම් සහ ග්‍රාම සංවර්ධන සංගමේ සභාපති උරුත්තිරමූර්ති යනාදිවරු ඇතුළු මහජනතාවත් සමග සාකච්ඡා කළ අතර ඔවුන් නැවත පදිංචි කිරීමේ දී මුහුණපාන ගැටළු සහ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවන් පිළිබඳවත් මෙහිදී අසා දැනගත්තේය.
ඉන්පසු අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිඳුන් විසින් මුල්ගල තබා ආරම්භ කරනු ලැබූ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින මයිලීට්ටි ධීවර වරායට සංචාරයේ යෙදුණු ආණ්ඩුකාරතුමා වරායේ සංවර්ධන කටයුතු ද නිරීක්ෂණය කළේය.
මීට අමතරව මෑතකදී නිදහස් කරනු ලැබූ පලාලි ආරෝග්‍ය මාදා දේවාලයට සංචාරයේ යෙදුණු ආණ්ඩුකාරතුමා එහි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව සොයා බැලූ අතර මහජනතාව සමගත් සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.