යාපනයේ නව ඉන්දීය නියෝජ්‍ය තානාපතිවරයා උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය හමුවෙයි. පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා පූර්ණ සහයෝගය ලබාදීමට සූදානම් බවටද සහතිකයක්

යාපනයේ නව ඉන්දීය නියෝජ්‍ය තානාපති සෙවිති සායි මුරලි මහතා, උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය හමු වී සාකච්ඡාවක නිරත විය.‍
මෙම හමුව අද (2024.02.28) උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.
උතුරු පළාතේ සිදු කෙරෙන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ ජනතා අවශ්‍යතා ඇතුළු කරුණු රැසක් පිළිබඳව උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමි විසින් ඉන්දීය නියෝජ්‍ය තානාපතිවරයා දැනුවත් කරන ලදී.

ඒ අනුව උතුරු පළාතේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉන්දීය රජයේ සහයෝගිතාව අඛණ්ඩව ලබාදෙන බව ඉන්දීය නව නියෝජ්‍ය තානාපති සෙවිති සායි මුරලි මහතා පැවසීය. තරුණ තරුණියන්ට තාක්ෂණික පුහුණුව ලබාදීමටත්, යාත්‍රා සේවාව දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමටත් පියවර ගන්නා බව ඔහු දැනුම් දුන්නේය.
යාපනයේ නව ඉන්දීය නියෝජ්‍ය තානාපතිවරයා පැවසුවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසන බවත් ගොඩබිම් සහ වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට පූර්ණ සහයෝගය ලබාදෙන බවත්ය. පවිත්‍රතා ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය මුදල්ද ඉන්දීය කොන්සල් කාර්යාලයෙන් වෙන් කිරීමට පියවර ගන්නා බව යාපනයේ නව ඉන්දීය නියෝජ්‍ය තානාපති සෙවිති සායි මුරලි මහතා විසින් උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර පී.එස්.එම්.චාල්ස් මහත්මිය වෙතට සහතික විය.

Best Las Vegas Secret(s) Only Locals Know - See Number 21...