මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව

MotorTraffic1

කොමසාරිස්

සී.සුජීවා මහත්මිය කොමසාරිස්
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
නුවර පාර,
කයිතඩි.
දු.අ – 0212220831
ජ.දු.අ – 0777724479
ෆැක්ස් – 0212216695
විද්‍යුත් තැපෑල – motortrafficnp@gmail.com

විශිෂ්ට තත්ත්වයෙන් පවතින වාහන මගින් සුවපහසු මාර්ග ප්‍රවාහනය සහ මහජනතාවගේ ඉහළම තෘප්තිය සහතික කිරීම සහතික කිරීම, උතුරු පළාත සඳහා රාජ්‍ය මූල්‍ය ඉහල නැංවීම.

Play4Fun Casino Games You Can Play for Real Money

මෙහෙවර

සියලුම ලියාපදිංචි කරන ලද , රජයේ කාර්ය පටිපාටික අවශ්‍යතා සපුරා ඇති වාහන සඳහා විද්‍යුත් බලපත්‍රය ලබා දීම සමඟ, කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී පළාත් රාජ්‍ය මූල්‍ය එක්රැස් කිරීම සහතික කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

• පළාත තුළ ලියාපදිංචි වාහන සඳහා ආදායම් බලත්‍ර නිකුත් කිරීම.
• කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී වාහන බදු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම දියුණු කිරීම.
• ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල අපගේ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ඒකාබද්ධ කිරීම සහ උප සේවා සැපයීම.
• මෝටර් රථ බදු පත්‍ර අන්තර්ජාලය හරහා මහජනතාවට නිකුත් කිරීම සහ ස්වයංක්‍රියා යන්ත්‍රරය හරහා යාන්ත්‍රික මෝටර් වාහන බදු නිකුත් කිරීම.
• වාහන ආදායම් බදු බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සැපයීම.
• පළාත් මෝටර් රථ රක්ෂණ නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ තොරතුරු නඩත්තු කිරීම.
• වාහන සඳහා යෝග්‍යතා සහතිකය ලියාපදිංචි කරන ලද ප්‍රවාහන මාර්ග විසින් නිකුත් කිරීම.
• රාජ්‍ය පරිපාලනය, මූල්‍ය පාලනය සහ දෙපාර්තමේන්තු මෙහෙයුම්.

Contact Details

Postal Address : Kandy Road, Kaithady.

General Telephone: 021-2216695

Fax No. : 021-2216695

e-mail: motortrafficnp@gmail.com

Designation NameTelephone No.e-mail
CommissionerMrs.S.Sujeeva021-2220831ssujievaa@yahoo.com
Administrative Officer

Mr.P.Sivagnanavel

Casino NJ Review - Great Slots & Games to Play in NJ!
0776909595

psivagnanavel@gmail.com