මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව

MotorTraffic1

කොමසාරිස්

සී.සුජීවා මහත්මිය කොමසාරිස්
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
නුවර පාර,
කයිතඩි.
දු.අ – 0212220831
ජ.දු.අ – 0777724479
ෆැක්ස් – 0212216695
විද්‍යුත් තැපෑල – motortrafficnp@gmail.com

මෙහෙව

ආරක්ෂාකාරි ශක්තිමත් මාර්ග ප්‍රවාහන සේවාවක්  මගීන්ටත් භාණ්ඩවලටත් ලබා දීම හා ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන වාහන වල නිවැරදි භාවිතය තහවුරු කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • ප්‍රවාහන මාර්ග නීති, කොන්දේසි සහිත අදාළ නීතිය ලබාදීම හා මහජන දැනුම්දීම් කිරීම
  • ප්‍රවාහන වාහන සඳහා මුද්‍රණය කරන ලද ආදයම් බලපත්‍ර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල මගින් නිකුත් කිරීම.
  • ප්‍රවාහන වාහන සඳහා වගකීම හා ලියාපදිංචි කිරීම.
  • සුදුසු වාහන අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කරන ස්ථාන තෝරා බස්රථ හා ලොරි රථ වලට  යෝග්‍යතා සහතික ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.
  • වාහන මාර්ග වල ගමන් කිරීමට සුදුසු බව තහවුරු කිරීම.
  • භාවිතයට ගත නොහැකි වාහන වල දැන්ම්දීම් භාරගැනීම.
  • වාහන සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර ලබා දීම මගින් ආදායම් ඉපයීම.
  • වාහන රියදුරන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂම කඩඉම් විභාග සඳහා අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම.
  • උතුරු පළාත් සභාවේ වාහන පිළිබඳ වූ දත්ත පවත්වාගෙන යෑම. 

Contact Details

Postal Address : Kandy Road, Kaithady. General Telephone: 021-2216695 Fax No. : 021-2216695 e-mail: motortrafficnp@gmail.com
Designation  Name Telephone No. e-mail
Commissioner Mrs.S.Sujeeva 021-2220831 ssujievaa@yahoo.com
Administrative Officer Mr. G.Ratnarajah. 0779226701 ratna63raja@gmail.com