මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව

MotorTraffic1

කොමසාරිස්

සී.සුජීවා මහත්මිය කොමසාරිස්
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
නුවර පාර,
කයිතඩි.
දු.අ – 0212220831
ජ.දු.අ – 0777724479
ෆැක්ස් – 0212216695
විද්‍යුත් තැපෑල – motortrafficnp@gmail.com

විශිෂ්ට තත්ත්වයෙන් පවතින වාහන මගින් සුවපහසු මාර්ග ප්‍රවාහනය සහ මහජනතාවගේ ඉහළම තෘප්තිය සහතික කිරීම සහතික කිරීම, උතුරු පළාත සඳහා රාජ්‍ය මූල්‍ය ඉහල නැංවීම.

මෙහෙවර

සියලුම ලියාපදිංචි කරන ලද , රජයේ කාර්ය පටිපාටික අවශ්‍යතා සපුරා ඇති වාහන සඳහා විද්‍යුත් බලපත්‍රය ලබා දීම සමඟ, කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී පළාත් රාජ්‍ය මූල්‍ය එක්රැස් කිරීම සහතික කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

• පළාත තුළ ලියාපදිංචි වාහන සඳහා ආදායම් බලත්‍ර නිකුත් කිරීම.
• කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී වාහන බදු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම දියුණු කිරීම.
• ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල අපගේ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ඒකාබද්ධ කිරීම සහ උප සේවා සැපයීම.
• මෝටර් රථ බදු පත්‍ර අන්තර්ජාලය හරහා මහජනතාවට නිකුත් කිරීම සහ ස්වයංක්‍රියා යන්ත්‍රරය හරහා යාන්ත්‍රික මෝටර් වාහන බදු නිකුත් කිරීම.
• වාහන ආදායම් බදු බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සැපයීම.
• පළාත් මෝටර් රථ රක්ෂණ නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ තොරතුරු නඩත්තු කිරීම.
• වාහන සඳහා යෝග්‍යතා සහතිකය ලියාපදිංචි කරන ලද ප්‍රවාහන මාර්ග විසින් නිකුත් කිරීම.
• රාජ්‍ය පරිපාලනය, මූල්‍ය පාලනය සහ දෙපාර්තමේන්තු මෙහෙයුම්.

Contact Details

Postal Address : Kandy Road, Kaithady.

General Telephone: 021-2216695

Fax No. : 021-2216695

e-mail: motortrafficnp@gmail.com

Designation NameTelephone No.e-mail
CommissionerMrs.S.Sujeeva021-2220831ssujievaa@yahoo.com
Administrative Officer

Mr.P.Sivagnanavel

0776909595

psivagnanavel@gmail.com