මෑත සිදුවීමි හා ක්‍රියාකාරකම්

 

විශේෂ ලිපි

දැන්වීම් සහ බඳවාගැනීම්

චක්‍රලේඛ

පළාත් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, පළාත් භාණ්ඩාගාරය, පළාත් සැලසුම් හා වෙනත් ආයතන වල චක්‍රලේඛ බැලීම සඳහා

මිල ගණන් / ටෙන්ඩර්

අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු මගින් නිකුත් කරනු ලබන ටෙන්ඩර්පත් කැඳවීම් හා නිවේදන බැලීම සඳහා

දැන්වීම්

විභාග පිළිබඳත් වෙනත් කරුණු පිළිබඳත් නිකුත් කරනු ලබන දැන්වීම්

පුරප්පාඩු

උතුරු පළාත් රාජ්‍ය ආයතන වල පවතින තනතුරු පුරප්පාඩු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම්

ස්ථානමාරු

පළාත් රාජ්‍ය ආයතන වලට ස්ථානමාරු කරනු ලබන නිලධාරීන්ගේ විස්තර ලැයිස්තුව

විභාග ප්‍රතිඵල

පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හා පළාත් කාර්යාල මගින් පවත්වනු ලබන විභාග ප්‍රතිඵල

මූලික සංඛ්‍යාලේඛන

ජනගහනය

මුළු ජනගහනය: 1,254,137

1. ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ සංඛ්‍යාව: 34
2. ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශසංඛ්‍යාව – 921
3. ගම්මාන ගණන: 3566
4. මහ නගර සභා සංඛ්යාව: 01
5. නගර සභා සංඛ්යාව:  05
6. ප්‍රාදේශිය සභා සංඛ්‍යාව: 28
Jeevan

ගරු ආණ්ඩුකාරවර

ජීවන් ත්‍යාගරාජා

දුරකථනය.: +94-21-2219375 ෆැක්ස්: +94-21-2219374 විද්යුත් තැපෑල: governornorthernprovince@np.gov.lk

cm_profile2

ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යය

[සභාව විසුරුවා හැර ඇත]

Saman Bandulasena_f

ප්‍රධාන ලේකම්

එස්.එම්.සමන් බන්දුලසේන මහතා

දුරකථනය: +94-21-2220843 ෆැක්ස් : +94-21-2220841 විද්‍යුත් තැපෑල: chiefsecnpc@gmail.com