දිව්‍යමය නර්ථන

භරත නර්ථනය හදාරනු ලබන කාන්තාවන්

සංචාරක ස්ථාන

ඓතිහාසික ස්ථාන, පූජ්‍ය දේවස්ථාන, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, දර්ශනීය වෙරළ තීර

කර්මාන්ත

කෘෂිකර්ම, ධීවර, තල් පදනම් කරගත් අත්වැඩ

 previous arrow
next arrow
Slider

මෑත සිදුවීමි හා ක්‍රියාකාරකම්

 

විශේෂ ලිපි

දැන්වීම් සහ බඳවාගැනීම්

චක්‍රලේඛ

පළාත් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, පළාත් භාණ්ඩාගාරය, පළාත් සැලසුම් හා වෙනත් ආයතන වල චක්‍රලේඛ බැලීම සඳහා

මිල ගණන් / ටෙන්ඩර්

අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු මගින් නිකුත් කරනු ලබන ටෙන්ඩර්පත් කැඳවීම් හා නිවේදන බැලීම සඳහා

දැන්වීම්

විභාග පිළිබඳත් වෙනත් කරුණු පිළිබඳත් නිකුත් කරනු ලබන දැන්වීම්

පුරප්පාඩු

උතුරු පළාත් රාජ්‍ය ආයතන වල පවතින තනතුරු පුරප්පාඩු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම්

ස්ථානමාරු

පළාත් රාජ්‍ය ආයතන වලට ස්ථානමාරු කරනු ලබන නිලධාරීන්ගේ විස්තර ලැයිස්තුව

විභාග ප්‍රතිඵල

පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හා පළාත් කාර්යාල මගින් පවත්වනු ලබන විභාග ප්‍රතිඵල

මූලික සංඛ්‍යාලේඛන

ජනගහනය

මුළු ජනගහනය: 1,247,699
1. ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ සංඛ්‍යාව: 34
2. ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශසංඛ්‍යාව
3. ගම්මාන ගණන: 1423
4. මහ නගර සභා සංඛ්යාව: 01
5. නගර සභා සංඛ්යාව:  05
6. ප්‍රාදේශිය සභා සංඛ්‍යාව: 28

ගරු ආණ්ඩුකාරවර

ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් Ph.D.
දුරකථනය.: +94-21-2219375
ෆැක්ස්: +94-21-2219374
විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

cm_profile2

ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යය

[සභාව විසුරුවා හැර ඇත]

ප්‍රධාන ලේකම්

ඒ. පතිනාදන් මහතා
දුරකථනය: +94-21-2220843
ෆැක්ස් : +94-21-2220841
විද්‍යුත් තැපෑල: chiefsecnpc@gmail.com