මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner9

අධ්‍යක්ෂ

පළාත් අධ්‍යක්ෂ
අංක.657/1A, මුහුදු වෙරළ පාර,
කුරුනගර්, යාපනය
දු.අ – 021-2220789
ෆැක්ස් – 021-2220789
විද්‍යුත් තැපෑල – nproad@gmail.com

මෙහෙවර

උතුරු පළාත් සමාජ ආර්ථික ප්‍රගතිය උදෙසා මහජනතාවගේ හා භාණ්ඩවල පහසු ප්‍රවාහනය සඳහා කාර්යක්ෂම හා ලාභදායී ලෙස වීශ්වාසනීය මාර්ග පහසුකම් ලබාදීම. 

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • පළාත තුළ දුරස්ථ මාර්ග ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • ආරක්ෂාකාරී ප්‍රවාහනයක් සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම.
  • අහිතකර පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීම.
  • මාර්ග ක්ෂේත්‍රෙය් ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ආයතනික හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම.

Contact Details

Postal Address : 657/1A Beach Road, Kurunagar, Jaffna.

General Telephone: 021-221 7010

Fax No. : 021-222 0789

e-mail: nproad@gmail.com

OfficeNameDesignationContact DetailsFaxE-mailAddress
DirectGeneralMobile
PD’s officeEng.S.P.SivanesanProvincial Director021 222 0958021 221 7010077 6081299021 222 0789nproad@gmail.comNo.657/1 A, Beach Road, Kurungar, Jaffna.
 Deputy Director021 222 0685 
 Accountant021 221 6072 
Eng.(Mrs).A.VithyaparanChief Engineer (Planning)021 221 6075077 2278900
Eng.S.RagunathanChief Engineer (Design)021 221 6078077 7904820
 Chief Engineer (Quality control)021 221 6076 
Eng.M.R.CroosMechancial Engineer021 221 6073077 7463580
Mrs.D.ChandrasekarAdministrative officer021 221 6074077 8088611
CE’s Office, JaffnaEng.V.JegananthanChief Engineer021 222 2433021 222 5071077 6173615021 222 5071cerddjf@gmail.comNo.657/1, Beach Road, Kurungar, Jaffna.
Mrs.T.KomalavalliAdministrative Officer021 221 6083077 0378086
CE’s Office, KilinochchiEng.V.MuralitharanChief Engineer021 228 5775021 228 5461071 8568501021 228 5461cerddkl@gmail.com155th Mile stone, Kandy
Road, Kilinochchi.
Mr.N.SriranganathanAdministrative Officer021 228 5290077 0411548
CE’s Office, VavuniyaEng.K.KowsikanChief Engineer024 222 2953024 222 2090077 6525349024 222 2090cerddva@gmail.comKandy Road, Vavuniya
Mr.V.VasanthakumarAdministrative Officer024 222 0681077 0632560
EE’s Office, JaffnaEng.C.G.MuralitharanExecutive Engineer021 221 6082021 221 5142077 2278900  No.657/1, Beach Road, Kurungar, Jaffna.
EE’s Office, KilinochchiEng.P.SayinesanExecutive Engineer021 228 5418021 228 5417077 7243878  155th Mile stone, Kandy
Road, Kilinochchi.
EE’s Office, VavuniyaEng.S.SuthanExecutive Engineer024 222 4595024 222 8296077 6941306024 222 4595 Kandy Road, Vavuniya
EE’s Office, Point pedroEng.(Mrs).P.JirithaExecutive Engineer021 226 3533021 226 5385071 2715200021 226 3533eerddpp@gmail.comA.P.C.Lane, Puloly, Point
Pedro
EE’s Office, MullaitivuEng.M.M.M.MunasExecutive Engineer021 229 0896021 229 0086077 8400337021 229 0086eerddmul@gmail.comPWD Road, Mullaitivu
EE’s Office, MannarEng.M.ThusyanthExecutive Engineer023 225 2146023 225 1868077 9250537023 222 2146eerddmn@gmail.comSalten street, Mannar