ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

Web Banner55

ප්‍රධාන ලේකම්

 

ප‍්‍රධාන ලේකමි
උතුරු පළාත් සභාව

ප‍්‍රධාන ලේකමි කාර්යාලය,
නුවර පාර, කෛතඩි,
යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථනය : +94-21-2220843
ෆැක්ස් : +94-21-2220841
විද්‍යුත් තැපෑල: chiefsecnpc@gmail.com

Best Hard Rock Casino Games and Why They Rock

මෙහෙවර:

කාර්ය සාධන පරිපාලන කාර්යයන් හා වගකීම් සඳහා 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන අයිතීන් ට ශ්‍රී ලංකාව හා පළාත් සභාව හා එහි මත පැමිණෙන සංශෝධනය

ප්‍රධාන කාර්යයන් :

  • ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමට මග පෙන්වීම දේශීය  සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති අරමුණු කොට ගෙන දේශීය ගණයේ වාර්ෂික සංවර්ධන වැඩසටහන් කාර්යක්ෂම ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම හා  අධීක්ෂණය.
  • වාර්ෂික අයවැය සකස් කිරීමට මගපෙන්වීම මුල්‍ය සම්පත් භාවිතය සඳහා මුල්‍ය පාලනය හා ප්‍රතිපත්ති දිශාවන් මුල්‍ය ක්‍රමවේදය හඳුන්වාදීම සහ කාර්යයන් ව්‍යාප්ත කිරීම හා පළාත් භාණ්ඩාගාරයේ වගකීම් ධාරිතාව.
  • අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමය ස්ථාපිත කිරීම අභ්‍යන්තර විගණන පද්ධති නියෝගයන්  කාර්යක්ෂමව හා ක්‍රමවේදීව පළාත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු අතර සිදු කරන බව සහතික වීම.
  • උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සුමට පරිපාලනයක් සහතික කිරීම.
  • පළාත් සභා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපදෙස් දීම.
  • අනෙක් පළාත් හා රේඛීය අමාත්‍යාංශ සමග ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය.
  • අනෙක් පළාත් හා රේඛීය අමාත්‍යාංශ සමග ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය.
  • පළාත් කාරණා කටයුතු සඳහා නීති උපදේශක සේවා සැපයීම.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :  නුවර පාර, කෛතඩි, යාපනය

පොදු දුරකථන අංකය : 021-2220843

ෆැක්ස් අංකය : 021-2220841

විද්‍යුත් තැපෑල :chiefsecnpc@gmail.com

තනතුර නම
දුරකථන අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රධාන ලේකම්
සෘජු දුරකථන අංකය: 0212220843
ෆැක්ස් අංකය : 021-2220841
chiefsecnpc@gmail.com
සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් කේ. කාන්චනා මිය සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2220845
ගණකාධිකාරි එන්. ජෙයගනේෂ් මහතා සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2220846
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කේ’ නාගලිංගම් මහතා සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2220840
පරිපාලන නිලධාරි එස්. කිරුපාකරන් මිය සෘජු දුරකථන අංකය: 0212220842