ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා පැමිණේ

යාපනයේ ෙමවර පැවැත්ෙවන Enterprise Sri Lanka ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණ සිටි ශිෂ්‍යයන් හා ජනතාව සමග සුහද කතාබහක නිරත විය.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ආහාර නිෂ්පාදන ඒකකය විසින් ලබා දී අැති පැල  බෙදා දීමට එක් වූ ආණ්ඩුකාරවරයාට ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ අධ්‍යක්ෂක භාරත ෙතන්නකෝන්  මහතා  විසින් අඹ පැළයක් ප්‍රදානය කළේය.