පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

ලේකම්

S. තිරුවකරන් මහතා

දුරකථන අංකය:

+94-21-221 9980

ෆැක්ස්: +94-21-221 9940
ජංගම දුරකථන අංකය:+94771006217
Email:admppscnp@gmail.com

Best Casinos in the Caribbean – Top Gambling Locations in The Carribbean

දැක්ම

විශිෂ්ට කාර්යක්ෂමතා පළාත් සේවාවක් උතුරු පළාතේ තහවුරු කිරීම.
 

මෙහෙවර

මහජනතාවට සාධාරණ, විනිවිදභාවයෙන් යුත් හා ස්ථාවර සේවාවක් සැපයීම සඳහා විධිමත්, කාර්යක්ෂම හා සංවිධානාත්මක රාජ්‍ය සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය – 393/48, කෝවිල පාර, යාපනය

පොදු.දු.අ :- +94 -21-2219981

ෆැක්ස් :- +94 -21-2219940

විද්‍යුත් ලිපිනය :-admppscnp@gmail.com

Poker Sites Where You Can Play Right Now Instantly!
DesignationName 
Telephone Number 
Email
සභාපතිS. තිරුවකරන් මහතාසෘජු :+94 -21-221 9981 

ලේකම්

සිවබාලසුන්දරම්

සෘජු :+94 -21-221 9980 

සහකාර ලේකම්

   

පරිපාලන නිලධාරි

ජී.ප්‍රදීබන් මහතා

සෘජු :+94 -21-221 9938 

LATEST NEWS & EVENTS