පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner9

කොමසාරිස්

 

එම්. පට්රික් ඩිරංජන් මහතා
පළාත් පාලන කොමසාරිස්

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය
නුවර පාර
කයිතඩි
යාපනය
දුරකතන: 021-2215728
0718098059
ෆැක්ස්: 021-2215738
විද්‍යුත් තැපෑල: patrickdiranjan@yahoo.com

මෙහෙවර

උතුරු පළාත් සභාවේ ප්ර ජාතන්ත්රදවාදී ක්රෙමය විමධ්ය්ගත කරමින් පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කර ඉමහත් පුළුල් ලෙසින් ජීවත් වන පුරවැසියන් හට ඉතාමත් පහසු ආකාරයෙන් පොදු සේවාවන් සැපයීම තහවුරු කිරීම.

අරමුණු

● කාර්යක්ෂමතාවයෙනුත් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුත් පළාත් පාලන ක්රසමයන් කි්රේයාත්මක වීම තහවුරු කිරීම.

● ප්ර්තිසංස්කරණ සංවර්ධන කාර්යයන් සම්පූර්ණ කරලීමට අවශ්ය‍ සහයෝග ද  මග පෙන්වීම් ද ලබාදීම.

● කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය පිහිටුවීමත් පවත්වා ගෙන යාමත්

● දැනුම තාක්ෂණික හැකියා දියුණු කිරීම තුළින් මානව සම්පත් සංවර්ධනය  තහවුරු කිරීම.

● වටපිටාව, පරිසරය, සෞඛ්ය්ය යනාදියේ සැලැස්ම පළාත් පාලන ආයතන මගින් සම්පූර්ණ කරලීමට අවශ්යේ තාක‍ෂණික උපදෙස් ලබාදීම

● කාර්යක්ෂමතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුත් පොදු මූල්යන පරිපාලනය තහවුරු කිරීම.

ප්ර‍ධාන විෂය ක්ෂේත්රවය

● ප්ර්තිපත්ති බලතල පිහිටුවීම් යනාදි සම්බන්ධව පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ කි්ර යාදාමයන් සමගින් වූ කරුණු පිළිබදව පළාත් සභාව සමගිනුත් මධ්යුම අමාත්යාං්ශය සමගිනුත් සම්බන්ධීකරණයන් පවත්වාලීම.

● නීත්යාබනුකූල පරිපාලනමය සහ අනිකුත් පළාත් පාලන ආයතන වල කි්රගයාදාමයන් අධීක‍ෂණය කිරීම කි්රනයාත්මක කිරීම.  

● පරිපාලන අඩුපාඩු සම්බන්ධව පාලක පියවර ගැනීම.

● පළාත් පාලන ආයතන වලට ප්රලතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳව නිතීමය උපදෙස් ලබාදීම.

● පළාත් පාලන ආයතන වලට මුදල් සහ ව්යාවපාරික කටයුතු සඳහා ප්රීධාන ලේකම්වරයාගේත් අමාත්යාංකශයේත් අනුමැතිය ලබාගෙන දීමත් ලබාදීමත් වේ.

● පළාත් පාලන ආයතනයන්හි කි්රායාකාරකම් සම්බන්ධිත ආඥා පනත්” පනත් සහ සම්මත අතුරු ව්යතවස්ථා කි්රපයාවලියට අනෙකුත් සේවාවන් ලබාදෙන දෙපාර්තමේන්තු සමගින්  වූ සම්බන්ධීකරණයන් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් පවත්වාලීම.

● පළාත් පාලන ආයතන වල අභ්ය්න්තර විගණන ඒකකය පිහිටුවා එය අධීක‍ෂණය කිරීමට අවශ්ය  සහයෝග ද උපදෙස් ද ලබාදීම.

● ප්රදතිසංස්කරණ කාර්යයන් සංවර්ධන කාර්යයන් සහ සිව් අවුරුදු සැලැස්ම සකස් කිරීම යනාදියට පළාත් පාලන ආයතන වලට උපකාරී මග පෙන්වන්නෙකු වශයෙන් කි්රරයා කිරීම. 

● කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය දියුණු කරලීමට උපකාර වීම.

● සුදුසු කරුණු ආශි්රදතව ප්රීජා නායකයින්ටත් පළාත් පාලන ආයතන ප්රයධානීන්ටත් සේවකයින්ටත් තේරී පත් වූ මන්තී්රුවරුන්ටත් පුහුණුවීම් සඳහා වූ පහසුකම් ඇතිකර දීම. 

● ජලය සැපයීම සහ ජලපවහන පද්ධති සැලැසුම් මුදුන්පත් කිරීමට අවශ්යට තාක‍ෂණික උපදෙස් ලබාදීම.  

● ප්රාසදේශීය පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස්වරයා මගින් පළාත් පාලන ආයතන වලට අවශ්යප ප්රීදානයන් වැටුප් ප්රසතිපූර්ණ යනාදියේ නිසියාකාර පරිහරණ විධිමත් ගිණුම් තැබීම් පරීක‍ෂා කිරීම තුළින් සහයෝග මගපෙන්වීම් ලබාදීම්.

● ජලය සැපයීම පරිසරය සුරැකීම ව්යාණපෘතීන් හා මෙලෙසින් වූ වෙනත් සේවාවන් හඳුනා ගැනීමත් සැලැසුම් කිරීමත් කි්රීයාත්මක කිරීමත් පළාත් පාලන ආයතන සමග ද ප්රතජා නායකයින් සමග ද සම්බන්ධ වී කි්ර්යා කිරීම.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

Postal Address : Elders’ Home Complex, A9 Road, Kaithady, Jaffna

General Telephone: 021-221 3728, 021-221 5738

Fax No. : 021-221 5738

e-mail: nplocalplan@gmail.com

DesignationNameDirectMobile/ Res.e-Mail
Commissioner of Local GovernmentMr. M. Patrick Diranjan021-2215728071-8098059patrickdiranjan@yahoo.com
EngineerMr. R. Sureshkumar021-2050236077-4136193nplocalplan@gmail.com
Accountant 021-2050238  
Administrative OfficerMr. P. Navalan021-2050237077-9415260naaval172@yahoo.com