පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

Web Banner9

කොමසාරිස්

තේවන්තිනි බාබු මහත්මිය

පළාත් පාලන කොමසාරිස්

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
වැඩිහිටි නිවාස ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය
නුවර පාර
කයිතඩි
දුරකතන: 021-2215728
0779565222
ෆැක්ස්: 021-2215738
විද්‍යුත් තැපෑල: npcadre@gmail.com

මෙහෙවර

උතුරු පළාත් සභාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රදවාදී ක්‍රමය විමධ්‍ය ගත කරමින් පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කර විශාල වශයෙන් ජීවත් වන ජනතාව සඳහා
ඉතාමත් පහසු ආකාරයෙන් පොදු සේවාවන් සැපයීම තහවුරු කිරීම.

අරමුණු

● පළාත් පාලන පද්ධතිවල කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම.

Free Play Slot Machine Game Developers to Watch

● ප්‍රතිසංස්කරණ හා සංවර්ධන කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහය සහ මාර්ගෝපදේශ ලබා දීම.

● කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම.
● දැනුම, කුසලතා සහ තාක්ෂණික හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම මගින් මානව සම්පත් සංවර්ධනය සහතික කිරීම.
● පරිසරය, පාරිසරික සෞඛ්‍ය සැලැස්ම ආදිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වෙත තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දීම.
● කාර්යක්‍ෂමතාවයෙන් හා ඵලදායිතාවයෙන් යුත් රාජ්‍ය, මූල්‍ය සහ පරිපාලන කළමනාකරණය සහතික කිරීම.

ප්ර‍ධාන විෂය ක්ෂේත්රවය

● ප්‍රතිපත්ති, බලතල පිහිටුවීම සම්බන්ධ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරකම්වලට අදාළ විෂය සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභාව සහ මධ්‍යම අමාත්‍යාංශය සමඟ සම්බන්ධ වීම.

● ව්‍යවස්ථාදායක, පරිපාලන සහ අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතනවල කාර්යයන් අධීක්ෂණය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.

● පරිපාලන දුර්වලතා සම්බන්ධයෙන් පාලන පියවර ගැනීම.

● ප්‍රතිපත්තිමය පළාත් පාලන ආයතනවලට නීති උපදෙස් ලබා දීම.

● මූල්‍ය හා වාණිජ කටයුතු සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවලට ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ සහ අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලබා දීම.

● පලාත් පාලන ආයතනයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අදාළ ව්‍යවස්ථා සහ අතුරු ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වෙනත් සේවා සපයන දෙපාර්තමේන්තු සමඟ විශිෂ්ට ලෙස සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම.

● නගර සභා තුළ අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයක් පිහිටුවීම සහ එය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සහාය සහ උපදෙස් ලබා දීම.

● ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු, සංවර්ධන කටයුතු සහ සිව් අවුරුදු සැලසුම් සකස් කිරීමේදී ප්‍රාදේශීය සභාවලට සහාය වීම සහ මඟ පෙන්වීම.

● කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමට උපකාර කිරීම.

•ප්‍රජා නායකයින්ට ද,පළාත් පාලන ආයතනයේ නායකයන්ට ද, කාර්ය මණ්ඩලය සහ තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් සඳහා අදාළ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් පුහුණු පහසුකම් ලබා දීම.

● ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදේශන සැපයීම;

•පරිත්‍යාග, වැටුප් ප්‍රතිපූරණ යනාදිය නිසි ලෙස පරිහරණය කිරීම සඳහා නිසි ගිණුම්කරණ ක්‍රම පරීක්ෂා කිරීම මඟින් ප්‍රාදේශීය පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස්වරයා හරහා පළාත් පාලන ආයතනලට සහය සහ මග පෙන්වීම ලබා දීම.


● ජල සැපයුම, පරිසර ආරක්ෂණ වැඩසටහන් සහ ඒ හා සමාන සේවාවන් හඳුනා ගැනීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පළාත් පාලන අයතන සහ ප්‍රජා නායකයින් සමඟ කටයුතු කිරීම.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

Postal Address : Elders’ Home Complex, A9 Road, Kaithady, Jaffna

General Telephone: 021-221 3728, 021-221 5738

Fax No. : 021-221 5738

e-mail: nplocalplan@gmail.com

DesignationNameDirectMobile/ Res.e-Mail
Commissioner of Local GovernmentMrs.Thevanthini Babu021-22157280779565222npcadre@gmail.com
Asst.Commissioner of Local GovernmentMr.P.Partheepan021-22157280779542355npcadre@gmail.com
EngineerMr.S.Paraneetharan021-20502360772334245nplocalplan@gmail.com
AccountantMr.P.Premachandran021-20502380770273456clgacctnp@gmail.com
Administrative OfficerMr. P. Navalan021-2050237077-9415260npcadre@gmail.com