නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුදල්)

Web Banner55
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්

ආර්. පත්මනාදන් මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුදල්)


පොදු දුරකථන අංකය : +94-21-2220850
ෆැක්ස් අංකය : +94-21-2220853
විද්‍යුත් තැපෑල : npctreasury@gmail.com

මෙහෙවර :

පළාත් සභාවට වෙන් වූ මූල්‍ය සම්පත් වල ප්‍රශස්ථ භාවිතය තහවුරු කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යන් :
  • වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන සැකසීමට සහය වීම.
  • ආදායම් සහ වියදම් උපනතින් නිරීක්ෂණය සහ මගපෙන්වීම.
  • පළාත් ආයතන තුළ මූල්‍ය පද්ධති සහ ක්‍රමවේද ස්ථාපිත කිරීම සහතික වීම.
  • ගබඩා කළමණාකරනය සහ වත්කම් කළමණාකරනය තුළින් පළාතේ ආයතනයන්හි වත්කම් වල ආරක්ෂාව සහතික වීම.
  • නියමිත කාලයේදී මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අරමුදල් ලැබීම සහතික කිරීම.
  • නියමිත කාලයේ දී පළාත් ආදායම් ලැබීම් සහ මධ්‍යම රජයේ ආදායම් ලැබීම් සහතික වීම්.
  • කාලරාමුව ඇතුලත මූල්‍ය වාර්ථාකරණය සහතික වීම.

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය :   නුවර පාර, කෛතඩි, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

පොදු දුරකථන අංකය :  021-2220854

ෆැක්ස් අංකය :021-2220853

විද්‍යුත් තැපෑල :  npctreasury@gmail.com

තනතුරනම
දුරකථන අංකය
විද්‍යුත් තැපෑල
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මුදල්)ආර්. පත්මනාදන් මහතාසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2220850
ෆැක්ස් :  021-2220853
ෆැක්ස්: 0773421550
rasaiahpath@gmail.com
ප්ර්ධාන ගණකාධිකාරි, ගිණුම් හා ගෙවීම්පී. ජෙයරාජ් මහතාසෘජු දුරකථන අංකය:  021-2220852
ෆැක්ස්: 0777115547
 
ප්ර්ධාන ගණකාධිකාරි, ආදායම්කේ. කුමුදිනි කජේන්දිරන් මහත්මියසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2213550
ෆැක්ස්: 0775544556
kumudinika@gmail.com
ප්ර්ධාන ගණකාධිකාරි, අයවැයවී.කලෛච්චෙල්වන් මහතාසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2220851
ෆැක්ස්: 0773715989
kalaiacct1@gmail.com
ගණකාධිකාරි, ගිණුම්හේමා සුරේෂ්කුමාර් මහත්මියසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2213540
ෆැක්ස්: 0772830673
hema.pen.lk@gmail.com
පරිපාලන නිලධාරි/ ප්රිධාන කළමණාකරන සහකාරරත්නම් තයාබරන් මහතාසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2220854
ෆැක්ස්: 0777111401
rsabali@yahoo.com

LATEST NEWS & EVENTS