නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - පිරිස් සංවර්ධන හා පුහුණු

Free Casino Games That Can Win You Real Money
Web Banner55

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්

Mrs.S.Theivendram

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් සංවර්ධන හා පුහුණු)

නුවර පාර, කයිතඩි.

දුරකතන: +94-21-2216035
ෆැක්ස් : +94-21-2216117
ජංගම දුරකථන අංකය: 
විද්‍යුත් තැපෑල: dcsptnp@gmail.com

Casino Secrets No One Is Supposed to Know - Tips & Tricks
මෙහෙවර :

බලශක්ති සංවර්ධන හා සංවිධාන සංවර්ධනය ආදිය ඇති කිරීම හේතුවෙන් පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව සවිබල ගැන්වීම  

ප්‍රධාන කාර්යන් :
  • පළාත් කාර්යාල වලට පොදු විෂයන් සඳහා පවත්වනු ලබන පුහුණු පාඨමාලාවන් සහ අධ්‍යයනයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
  • වෘත්තීය නොවන විෂය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් හට දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප ආදිය යාවත්කාලීන කිරීම.
  • පළාත් ව්‍යාපෘති පුහුණු, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ආයතන වල නියෝජිතයන් විසින් පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
  • ව්‍යාපාර ඵලදායිතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කළමණාකරන මෙහෙයුම් සහ රැකියා ලබාදීම ආදිය වැඩි දියුණු කිරීමට සහාය වීම.
  • ත්‍රිභාෂා සේවාවන් සඳහා වන ජාතික වැඩසටහන් කිරීමට දායක වීම.
  • උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවාවේ පුහුණුකරුවන් ලෙස සේවය කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින නිලධාරීන් සහතික කිරීම.
  • පළාත් රාජ්‍ය සේවා මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමේ ක්‍රියාපටිපාටීන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව

තැපැල් ලිපිනය : නුවර පාර, කෛතඩි, යාපනය

පොදු දුරකථන අංකය :  021-7391255

ෆැක්ස් අංකය :  021-2216117

විද්‍යුත් තැපෑල : npmdti@gmail.com

DesignationName 
Telephone Number 
Email
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් සංවර්ධන හා පුහුණු)Mrs.S.Theivendram

සෘජු දුරකථන අංකය: 021-2216035
ෆැක්ස් අංකය : 021-2216117
ජංගම දුරකථන අංකය: 

dcsptnp@gmail.com
අධ්යක්ෂකR.Kargen

සෘජු දුරකථන අංකය: 021-7391250
ජංගම දුරකථන අංකය: :0773526902

npmdti@gmail.com

Kargen99@gmail.com

පරිපාලන නිලධාරිM.Rajagobalසෘජු දුරකථන අංකය: 021-2211391
0761620387
rajagobal@gmail.com
    

LATEST NEWS & EVENTS